КОНКУРС

Установа за децу предшколског узраста

,,Наша младост“ Лапово

Број: 201

Датум: 16.11.2020.

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ  ФИЛИЈАЛА КРАГУЈЕВАЦ

                           ТЕКСТ  КОНКУРСА

Установа за децу предшколског узраста,,Наша младост“  у (34220) Лапову, ул. Михајла Пупина број 2. (удаљем тексту –установа ) расписује конкурс за пријем у радни однос на неодређено време , са пуним радним временом за радно место

Стручни сарадник-педагог, 1 извршиоц

 УСЛОВИ: Поред законом предвиђених општих услова за обављање послова и потребне документације, кандидати попуњавају пријавни формулар објављен на званичној страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Уз пријаву кандидати су дужни да имају и о истом поднесу, у овереној копији или препису:

Кандидати, поред напред наведеног, морају испуњавати и остале услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20) и то:

  1. одговарајуће образовање:

високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), све из области педагогије  или високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године (оверена копија дипломе или оверена копија уверење о завршеном високом образовању, уверење не старије од 6 месеци);

2. доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима ;

3. да лице није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (извод из казнене евиденције МУП-а издат након објаљивања конкурса);

4. да има држављанство Републике Србије (уверење, не старије од шест месеци);

5. извод из матичне књиге рођених (уверење, не старије од 6 месеци),

6.о познавању језика на коме се остварује васпитно-образовни рад, уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику.

Докази о испуњености услова из става 1 тачке 1), 3), 4), 5) и 6) подносе се уз пријаву на конкурс, а из става 1 тачка 2) овог члана пре закључења уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узети у обзир. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор установе, у складу са законом и општим актом установе. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања. Пријаве слати на адресу: Установа за децу предшколског узраста,,Наша младост“  у (34220) Лапову, ул. Михајла Пупина број 2.

Ближе информације могу се добити на број: 034/850-096

                                                                                          ВД  Директор установе

                                                                                           ……………………………..

                                       Јелена Томић,с.р.

Share Button