Програм

Драмска радионица „Печуркица“

Теоретски основ програма –          Буђење емоција код учесника драмске игре је начин да се саопшти мисао и покрене израз код детета што ствара изазов за нову игру, коју може да ствара и бира кроз уживљавање у улогу. Пратећи драмски приказ и учествује у драмским играма дете сазнаје, проживљава, и учествује у обликовању сопствене праксе.
Циљна група –          Родитељи и деца обухваћена редовним предшколским програмамом Предшколске Установе „Наша младост“ Лапово
Општи циљ
  1. Кроз драмске игре и позоришне представе деце развијати неговати позитивну слику о себи,оригиналност , аутентичност и сазнање о својим могућностима и моћима.
  2. Развијање љубави према књижевности, драмској и луткарској уметности;
Методичка начела
  1. Сви садржаји су примерени узрасту. Теме у оквиру драмских и луткарских приказа се обрађују систематично и поступно. Кроз повезивања маште и реалности дете се уводи у активно доживљавање представе.
Васпитни и радни задаци – Разумевање и поштовање елементарних животних вредности : једноставност, поштовање других , другарство, љубав, толеранција, породица.

-Упознавање деце са основама драмске и луткарске уметности;

-Упознавање са основама анимације лутака;

-Упознавање са основним врстама лутака за анимацију;

-Подстицати буђење скривених емоција и њихово изражавање,

-Подстицати лепоту говора на сцени и богаћење речника;

-Подстицати употребу гласа као изражајног средства;

– Подстицати сазнања о значлају тела и његовом говору на сцени;

-Развијање позитивних црта личности;

– Подстицати активирање маште;

– Подстицати логичко мишљење и закључивање,

-Подстицати доследност у обављању задатакаа;

-Подстицати самопоуздање и веру у своју снагу и моћи;

 

 

 

Методе, облици и садржаји васпитно образовног рада

Методе:

Драмски метод ,вербална, демонстративна, ликовна, метод игре

Облици рада:

фронтални, групни , индивидуални и рад у паровима:

Саджаји васпитно образовног рада:

-Формирање простора за рад драмске радионице и набавка потребног материјала;

-Заједничке активности васпитача и деце и увођење у позоришну и луткарску уметност;

-Изражавање емоција кроз играње различитих улога и кроз анимацију лутке;

-Говорне креативне радионице,

-Вежбе артикулације гласова и дисања;

– Беспредметне радње и говор тела,

-Израда лутки, костима, и маски потребне за драматизацију од различитих материјала;

– Оживљавање предмета;

– „моја играчка је решила да проговори“

– Израда Паноа и амблема позоришта „Печуркица“

– Игре улога путем драмске, сценске и луткарске уметности кроз обраду бајки, басни, народне књижевности и прича коју су осмислила деца;

– Кроз драмске игре драматизовати свакодневне животне ситуације;

-У књижевним текстовима трагати за необичним, занимљивим штивом лако преносивим на сацену;

-Овладавање простором и сценом кроз драмске игре;

-„Моје тело у простору“,

-Овладавање анимацијом лутака на штапу;

– Овладавање анимацијом гињол луткама;

– Овладавање анимацијом стоних лутака;

-„Осмисли причу“ – говорно стваралаштво;

-Ономатопеја

,-„Продавница животиња“- драмска игра,

Начин организовања остваривања програма Место Установа за децу предшколског узраста „Наша младост“- Лапово
Време остваривања Једном недељно
Трајање 30 мин.
Величина групе 10 -15
Кадар Васпитач Зоран Солунац
Материјали и опрема неопходна за реализацију Сала, радна соба, лутке, костими, ЦД – плејер, микрофон, сцена, паравани,
Начини праћења и вредновање програма -Евалуација на тромесечном нивоу,

-Еволуциони лист деце и родитеља;

-Анализа продуката активности, фотографије, снимци представе,

костими, плакат…

 

 

Share Button