У циљу подизања ефикасности и квалитета васпитно-образовног рада са децом, а у складу са Законом о Основама система образовања и васпитања, на нивоу установе образован тим за инклузивно образовање.

Тим за инклузивно образовање чине: директор Јелена Томић, педагог Кристина Миладиновић, др.Драгана Голубовић, Надица Милетић, Анкица Тодоровић, Радица Филиповић.

Основни принцип рада са децом је Принцип индивидуализације рада. На основу процене способности и могућности деце, а након реализације првог нивоа подршке изграђује се идивидуални план рада за свако дете. Индивидуални план је смерница рада са дететом како васпитачима, тако и родитељима. У циљу што бољег укључивања деце као и њиховог напретка настојимо да са родитељима успоставимо сараднички однос који подразумева: заједнички дефинисане циљеве, блиску сарадњу, међусобно уважавање, договарање квалитетну комуникацију која се заснива на искрености која представља предуслов да би се развило поверење на релацији родитељ – васпитач- стручни сарадник.

Share Button