РЕШЕЊЕ

           Установа за децу предшколског узраста

,,Наша младост“ Лапово

Број: 260

Датум: 30.12.2020.

         На основу одредби члана 154. ставови  7. и 8.  Закона о основама система образовања и васпитања  („Сл. гласник Р. Србије“, бр.88/17, 27/18. други закон,  10/19 и 6/20)  Конкурсна комисија Установe  за децу предшколског узраста ,,Наша младост“ у  Лапову ., након спроведеног поступка по конкурсу објављеном 25.11.2020.године, за пријем у радни однос на неодређено време,  једног извршиоца за радно место-стручног сарадника –педагога , доноси следеће

                                                              Р   Е   Ш   Е   Њ   Е

                                                 О   И З Б О Р У    К А Н Д И Д А Т А

         За рад на радном месту – стручног сарадника –педагога,  на неодређено време, са пуним радним временом, по конкурсу од 25.11.2020.године, изабран је кандидат:

      Миладиновић Кристина, мастер педагог, из  Лапова,  улица Ратника Солунског фронта број 21 

           По коначности овог решења са изабраним кандидатом биће закључен уговор о раду.

                                                               О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е

                  Установа за децу предшколског узраста ,,Наша младост“ у Лапову, 

 објавила је, 25.11.2020.  конкурс за пријем у радни однос на неодређено време  једног извршиоца за радно место- стручног сарадника –педагога..

       На овај конкурс пријавио  се  само један  кандидат:

                          Миладиновић Кристина, мастер педагог, из  Лапова,  улица Ратника Солунског фронта број 21 

      Конкурсна  комисија је прегледала  пријаву  и документацију уз пријаву којом се доказује испуњеност услова тражених конкурсом и утврдила да је  изабрани кандидат, Миладиновић Кристина,  благовремено  доставио комплетну документацију  – доказе о испуњавању услова тражених конкурсом. Зато  је  одређен у ужи избор и  упућена у НСЗ   

Share Button