Заштита од насиља

Програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања

Тим за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања формиран је у складу са Правилником о протоколу у установи и одговору на насиље, злостављање и занемаривање и утврђен је приоритетни задатак –  Превенција.

Тим за заштиту од насиља, злостављања и и занемаривања има као основни циљ свог деловања  заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања. И развијање окружења у коме је одрастање деце безбедно. То подразумева и формирање ставова о неприхватању насиља, подизање нивоа свести родитеља, деце и запослених за препознавање насиља и развијање ненасилних облика понашања свих укључених у живот и рад вртића – васпитача, родитеља и осталих који имају контакт са децом.

Општи циљ:

  • Остваривање и развој безбедног и подстицајног у образовно васпитним установама чиме се остварује право сваког детета да буде заштићено од сваког облика насиља

Специфицни циљеви:

Ангажовање постојећих ресурса за стварање безбедног и подстицајног окружења

  • Укљуцивање различитих учесника васпитнообразовног процеса и локалне самоуправе у превенцији и заштити деце кроз наставне и ваннаставне активности
  • Обезбедђивање превентивне и заштитне улоге физичких активности, здраве хране и здравог живота уопште

 

Share Button