САРАДЊА СА ПОРОДИЦИОМ

Да би био место пуновредног живљења дечји вртић, треба да буде отворен према породици и локалној средини, односно дечјим искуствима изван самог вртића. То подразумева слободан приступ родитељима и другим одраслим у установу, могућност да директно учествују у њеном животу и смисаоно повезивање и прожимање животних садржаја у обе средине.

 

Сарадња са породицом одвија се кроз одређене облике и садржаје, што доприноси развијању партнерског и стваралачког односа вртића и породице.

Вртић као основни носилац институционалног васпитања, има функцију допуне породичном васпитању, пружања подршке и оснаживања васпитне улоге родитеља. У први план постављено је  разумевање потреба породице у односу на збрињавање деце , уједначавање васпитних поступака у вртићу и породици и активно интерактивно учешће родитеља у реализацији програмских садржаја .

 

Сарадња са породицом се остварује у складу са следећим циљевима и задацима:

 

ЦИЉ ЗАДАЦИ

Оснаживање компетенција родитеља путем стручне подршке

 

 

 • Испитивање потреба и интересовања родитеља за  стручним темама на општим родитељским састанцима;

·         Редовно присуство родитеља на групним родитељским састанцима;

 

·         Стварање могућности за индивидалне разговоре родитеља са васпитачем;

 

 • Организовање стручних трибина на основу интересовања и потреба родитеља ; учешће родитеља у трибинама, округлим столовима.
 

Подизање степена поверења и изграђивање квалитетних односа са породицом

·         Организовати заједничке активности деце и родитеља тј. активно учешће родитеља у деловима планирања рада васпитне групе, вртића,

·         Активно учешће родитеља у припреми и реализацији одређених активности са децом: радионицама,приредбама, манифестацијама Манифестације (Растимо уз плес, Новогодшњи вашар, Ускршњи вашар, Завршна приредба, Зимске драмске играрије..)

·         Информисаност родитеља ; Иновирање модела информисања: информативних паноа, флајера, часопис „Печуркица“

Неговање отворености ка породици
 • Систематско укључивање родитеља у рад вртића;
 • Развијање таквог система васпитања и образовања који подразумева једнакост за све и тиме отвореност ка свакој породици;

 

Сарадња са породицом реализује се кроз различите облике и нивое рада :

Информативни облик

Размена информација приликом довођења и одвођења детета, одвија се свакодневно и односи се на размену актуелних информација везаних за дете.

Дан отворених врата  планирају  родитељи и васпитачи у договору .

У случају потребе сестре и васпитачи са родитељима заказују индивидуалне разговоре

 

Панои

Сарадња са родитељима путем паноа, важан је облик сарадње.

Информативни панои су постављени на улазу у јасле и вртиће и садрже информације о раду објекта: радно време, ритам дана, број група и имена стручног особља које ради у групи, информације о стручно педагошкој служби и важне телефоне Установе.

Панои групни намењени су информисању родитеља о темама које се реализују у раду са децом и мењају се једном месечно. На овим паноима налазе се и друге информације везане за васпитно образовни рад и дешавања у групи.

Панои за излагање дечијих радова ( групних и појединачних ) мењају садржаје једном недељно, а циљ је праћење дечијег стваралаштва и развоја

 

Родитељски састанци

Родитељски састанци као облик сарадње са родитељима могу бити: општи и групни.

Општи родитељски састанци се одржавају једном у току године, а по потреби и више. Одржавају се почетком радне године ( септембар месец ) са циљем упознавања родитеља са општим правилима рада Установе, организације рада у објекту и раду стручних служби у Установи.

Групни родитељски састанци у јаслицама, млађој и средњој и мешвитој групама вртића одржавају се два пута у току године, а по потреби више.

У старијим и предшколским групама обавезан ниво сарадње су по два састанка у току полугодишта ( укупно четири ).

Први групни родитељски састанци поред информација о раду у току године у дневном реду имају обраду стручне теме везане за адаптацију, а реализатори су сестре васпитачи и васпитачи.

Теме које ће се реализовати кроз родитељске састанке су:

 1. „Адаптација деце“ – реализују мед. сестре васпитачи и васпитачи
 2. „Подршка за развој самопоштовања“  – реализују васпитачи

У млађим и средњим групама вртића обавезно је одржавање једног родитељског састанка са активностима уз учешће родитеља, док је у старијим и предшколских групама обавезно одржавање два родитељска ( децембар и март – април ).

Сарадња са родитељима одвија се и кроз боравак родитеља у групи                           ( адаптација деце, гост родитељ, креативне радионице са родитељима).

Прослава празника (, Нова година, Ускрс ) и значајних догађања у Установи (Растимо уз плес,  обележавања поласка у школу предшколских група, завршна приредба и тд. ), организују се уз помоћ и учешће родитеља.

У сарадњи са издавачким кућама, организују се промоције књига намењених родитељима са циљем помоћи у унапређењу родитељских компетенција у одрастању њихове деце.

Кроз Савете родитеља ( на нивоу групе, објекта и Установе ) и чланство у Управном одбору, родитељи учествују у креирању рада Установе.

 

Сарадња са родитељима припремних предшколских група

Све форме сарадње са родитељима које су планиране за вртиће односе се и на сарадњу са родитељима припремних група.

Специфичне теме које ће бити реализоване у припремним групама биће:

 • Очекивања од припремног предшколског програма у циљу подршке дечијем развоју;
 • Припрема деце за полазак у школу,
 • Сусрет васпитач, учитељ, родитељ

Васпитачи припремних група одржаће родитељске састанке са припремљеним активностима у које ће укључити родитеље. Тема ових састанака биће:

 • ” Наши кораци ка школи”.

Тимови у установи за подршку деци и породици

 • Инклузивни тим
 • Тим за заштиту од занемаривања, злостављања и насиља
Share Button