Програм неге и васпитања деце узраста до 3 године

Рад са децом до 3 године одвија се у складу са Програмом неге и васпитања деце узраста до 3 године. Овај период развоја је најбржи и најдинамичнији, осетљивост за све врсте утицаја је највећа.

Васпитање и нега се прожимају у циљу адекватног задовољавања потреба детета и подстицања целокупног психо-физичког развоја. Из биолошких и психолошких потреба детета проистичу задаци неге и васпитања: да дете долази са радошћу и поверењам, задовољно и срећно, да ужива у спонтаној и организованој игри и да при том развија своје способности.

Развој детета се одвија у процесу интеракције биолошког потенцијала и утицаја средине који формирају дете и које оно у овом најранијем узрасту упија. Васпитни утицај средине чине: окружење, укупна атмосфера у ПУ, интеракција детета са другом децом, особине и понашање особља, односи између особља и родитеља, свакодневне ситуације (храњење, облачење, игре, слободне и усмерене активности).

Посматрајући и пратећи интересовања деце и породице медицинске сестре настојаће да реализују негу, превентивну здравствену заштиту и васпитно-образовни рад кроз  следеће основне циљеве и задатке:

 

 

 

ЦИЉЕВИ

Подстицање свих аспеката психофизичког развоја детета
Унапређивање квалитета неге и превентивно-здравствене заштите деце
Унапређивање квалитета услова и реализације васпитно-образовног рада
Унапређивање процеса праћења и посматрања развоја детета
Јачање и неговање партнерског односа са родитељима
 

 

 

ЗАДАЦИ

Очување и унапређивање здравља деце
Оплемењивање социо-емоционалне и физичке средине
Планирање и праћење активности у  процесу адаптације у сарадњи са родитељима и Тимом мед. сестара
Избор, планирање и остваривање тематских садржаја адекватних узрасту
Избор и израда подстицајне креативне дидактике
Уважавање специфичности узраста и индивидуалних потреба детета
Посматрање и праћење развоја детета у функцији даљег планирања

 

Адаптација деце на боравак у јаслицама:

Посебна пажња се посвећује адаптацији на боравак у јаслама деце и родитеља, као и овладавању основним физиолошким и хигијенским навикама; подстиче се природна радозналост и активност детета и усмерава се на све области развоја. Настоји се да средина својом структуром и организацијом буде што подстицајнија, да атмосфера буде што пријатнија.

Процес адаптације почиње у јуну и наставља се у септембру кроз различите активности:

  • Пријава детета, упознавање са мед. сестрама, упознавање простора
  • Краће посете током летњих месеци приликом активности у дворишту
  • Подела штампаног материјала родитељима (картони, брошуре, упитници)
  • Родитељски састанци-“Пре првог корака“ (пре поласка детета са циљем упознавања родитеља деце која крећу у јасле са оним што чини живот и рад у јаслицама и извршавање потребних припрема за укључивање детета)
  • Краћи боравак детета са родитељима у различито доба дана (за време активности, у јутарњим часовима, за време оброка)
  • Краћи самостални боравци детета у групи и постепено продужавање боравка

Избор садржаја рада и активности врши се у складу са узрастом (развојним могућностма), индивидуалним потребама детета и могућностима унутрашњег и спољашњег простора.

Игре и активности подстичу: социо-емоционални развој, говорно-језички развој, интелектуални развој, моторички развој, сензо-перцептивни развој, уз заступљеност још и музичко-ритмичких и графичко-ликовних активности.

Share Button