П О З И В за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности :РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ ЈН бр. 1.3.2/2018.

На основу члана 39., 55. и 57., Закона о јавним набавкама („Сл гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015),

 

УСТАНОВА ЗА ДЕЦУ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА ,,НАША МЛАДОСТ“ ЛАПОВО

 МИХАЈЛА ПУПИНА БР. 2. ЛАПОВО,

34220 ЛАПОВО

упућује дана 11.09.2018. године

П О З И В

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности :РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ  ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ ЈН бр. 1.3.2/2018.

НАЗИВ, АДРЕСА И ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НАРУЧИОЦА: УСТАНОВА ЗА ДЕЦУ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА ,,НАША МЛАДОСТ“ ЛАПОВО, МИХАЈЛА ПУПИНА БР. 2. ЛАПОВО, http://pulapovo.edu.rs/

  1. ВРСТА НАРУЧИОЦА: установа .
  2. ВРСТА ПОТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: поступак јавне набавке мале вредности.
  3. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ, НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ: РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ

. Назив и ознака из ОРН: 45231300 – Радови на изградњи цевовода за воду и канализацију.

  1. БРОЈ ПАРТИЈА, УКОЛИКО СЕ ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ ОБЛИКУЈЕ У ВИШЕ ПАРТИЈА: Предмет набавке је обликован у 2 партије.
  2. КРИТЕРИЈУМ, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: „НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА“.
  3. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: конкурсна документација је доступна на Порталу јавних набавки
  4. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК: Понуда се подноси непосредно пријемној канцеларији УСТАНОВЕ или путем поште на адресу:

УСТАНОВА ЗА ДЕЦУ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА ,,НАША МЛАДОСТ“ ЛАПОВО

, МИХАЈЛА ПУПИНА БР. 2. ЛАПОВО,

34220 ЛАПОВО

, са назнаком: „ РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ВОДОВОДДНЕ И  КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ, БР. 1.3.2/2018.- НЕ ОТВАРАТИ” на прописаним обрасцима из конкурсне документације, у затвореној коверти или кутији, на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се отвара први пут у року до 20.09.2018. године до 1000 часова.

МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА: отварање понуда ће се обавити на дан истека рока за подношење понуда, дана 20.09.2018. године, у 1015 , У СТАНОВИ ЗА ДЕЦУ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА ,,НАША МЛАДОСТ“ ЛАПОВО, уз присуство овлашћених представника понуђача.

УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА: у поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача. Овлашћени представник понуђача, који учествује у поступку отварања понуда има право да приликом отварања понуда изврши увид у податке из понуде који се уносе у записник о отвaрању понуда.

РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ: одлука о додели уговoра биће донета најксније 10 дана од дана отварања понуда.

 

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ:Милијана Недовић, e-mail: vrticnm@mts.rs.

телефон/факса: 034/850-096

 

 

 

Share Button