ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 

Р е п у б л и к а    С р б и ј а

Установа за децу предшколског узраста

,,Наша младост“ Лапово

Дана: 21.03.2017.год

ЈНМВД  1.1.1./17.-5

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја комисије за јавну набавку добара- – НАМИРНИЦЕ  ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ХРАНЕ, ОБЛИКОВАНЕ У ПЕТ ПАРТИЈА директор Установе за децу предшколског узраста ,,Наша младост“ Лапово , доноси:

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Уговор за партију: 1 месо и прерађевине од меса , додељује се

понуђачу- – Месопромет  компани ДОО, Винорача, Јагодина.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

На основу плана јавних набавки наручиоца за 2017 годину, директор је , 01.03.2017.године донео одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности , бр. ЈНМВД  1.1.1/17  – НАМИРНИЦЕ  ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ХРАНЕ, ОБЛИКОВАНЕ У ПЕТ ПАРТИЈА, процењене вредности 2.056.078,00 дин. Позив за достављање понуда , са упутством и осталом тендерском документацијом, за ову јавну набавку  објављен је  на Порталу јавних нбавки, 03.03.2017.године. Рок за пријем понуда био је одређен , 14.03.2017. године, до 1000 часова а јавно отварање понуда било је заказано и одржано, 14.03.2017.године у 1015 часова.

  1. Благовремено, тј. до дана 14.03.2017. године, до 1000  часова,за партију Месо и прерађевине од меса, примљене су   понуде следећих   понуђача, и то :
број под којим је

понуда заведена

назив или шифра понуђача датум

пријема

час
ЈНМВД- 1.1.1/17 – Месопромет  компани ДОО

Винорача, Јагодина

 

09.03.2017. год. 950
ЈНМВД- 1.1.1/17 Божиловић-лухор ДОО Свилајнац 13.03.2017.год. 1035
ЈНМВД- 1.1.1/17 Паланка Промет ДОО Смед. Паланка 14.03.2017.год. 705

 

Након протека рока за подношење понуда, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда., Комисија за јавну набавку је констатовала следеће:

Понуђач Месопромет  компани ДОО, Винорача, Јагодина,

 Утврђено је да овај понуђач испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке и да је понудио укупну цену без ПДВ-а -532.204,35, Са ПДВ-ом 598.155,00

Божиловић-лухор ДОО Свилајнац

Утврђено је да овај понуђач испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке и да је понудио укупну цену без ПДВ-а -539.390,00, Са ПДВ-ом 607.124,00

Паланка Промет ДОО Смед. Паланка 

Утврђено је да овај понуђач испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке и да је понудио укупну цену без ПДВ-а -611.850,00, Са ПДВ-ом  688.400,00

Критеријум за доделу уговора

Избор понуђача извршиће се на основу критеријума- најнижа понуђена цена

Понуда, Месопромет  компани ДОО, Винорача, Јагодина,    је у потпуности прихватљива и одговарајућа, најнижа понуђена цена   искуство у досадашњем раду је задовољавајуће , Комисија предлаже да се уговор  у овој  јавној набавци  додели  понуђачу, – са Месопромет  компани ДОО, Винорача, Јагодина.

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку  добара

Поука о правном леку:

Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од 5  дана од дана пријема одлуке.

 

 

Директор

Драгана Милисављевић, с.р.

 

 

Р е п у б л и к а    С р б и ј а

Установа за децу предшколског узраста

,,Наша младост“ Лапово

Дана: 21.03.2017.год

ЈНМВД  1.1.1./17-5

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја комисије за јавну набавку добара- – НАМИРНИЦЕ  ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ХРАНЕ, ОБЛИКОВАНЕ У ПЕТ ПАРТИЈА директор Установе за децу предшколског узраста ,,Наша младост“ Лапово , доноси:

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Уговор за партију: 2 прехрамбени производи, додељује се

понуђачу,,Божиловић-лухор“ Свилајнац, Стевана Синђелића бр.148.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

На основу плана јавних набавки наручиоца за 2017 годину, директор је , 01.03.2017.године донео одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности , бр. ЈНМВД  1.1.1/17  – НАМИРНИЦЕ  ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ХРАНЕ, ОБЛИКОВАНЕ У ПЕТ ПАРТИЈА, процењене вредности 2.056.078,00 дин. Позив за достављање понуда , са упутством и осталом тендерском документацијом, за ову јавну набавку  објављен је  на Порталу јавних нбавки, 03.03.2017.године. Рок за пријем понуда био је одређен , 14.03.2017. године, до 1000 часова а јавно отварање понуда било је заказано и одржано, 14.03.2017.године у 1015 часова.

  1. . Благовремено, тј. до дана 14.03.2017. године, до 1000 часова,за партију прехрамбени производи, примљене су  понуде следећих    понуђача, и то :
број под којим је

понуда заведена

назив или шифра понуђача датум

пријема

час
ЈНМВД- 1.1.1/17 Божиловић-лухор ДОО Свилајнац 13.03.2017.год. 1035
ЈНМВД- 1.1.1/17 Паланка Промет ДОО Смед. Паланка 14.03.2017.год. 705

 

 

Након протека рока за подношење понуда, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда., Комисија за јавну набавку је констатовала следеће:

 

Понуђач, ,,Божиловић-лухор“ Свилајнац

Утврђено је да овај понуђач испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке и да је понудио укупну цену без ПДВ-а – 361.590,00 , Са ПДВ-ом   415.108,00

 

Паланка Промет ДОО Смед. Паланка

Утврђено је да овај понуђач испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке и да је понудио укупну цену без ПДВ-а – 486.265,00 , Са ПДВ-ом   559.319,00

Критеријум за доделу уговора

Избор понуђача извршиће се на основу критеријума- најнижа понуђена цена

 

Комисија предлаже да се уговор  у овој  јавној набавци  додели  понуђачу, чија понуда је у потпуности прихватљива и одговарајућа , најнижа понуђена цена, ,,Божиловић-лухор“ Свилајнац, Стевана Синђелића бр.148.

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку  добара.

Поука о правном леку:

Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од 5  дана од дана пријема одлуке.

 

 

Директор

 

Драгана Милисављевић, с.р.

 

 

Р е п у б л и к а    С р б и ј а

Установа за децу предшколског узраста

,,Наша младост“ Лапово

Дана: 21.03.2017.год

ЈНМВД  1.1.1./17-5

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја комисије за јавну набавку добара- – НАМИРНИЦЕ  ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ХРАНЕ, ОБЛИКОВАНЕ У ПЕТ ПАРТИЈА директор Установе за децу предшколског узраста ,,Наша младост“ Лапово , доноси:

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Уговор за партију: 3 воће и поврће, додељује се

понуђачу СТР ,, Шеле“ Лапово, Његошева бр.29.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

На основу плана јавних набавки наручиоца за 2017 годину, директор је , 01.03.2017.године донео одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности , бр. ЈНМВД  1.1.1/17  – НАМИРНИЦЕ  ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ХРАНЕ, ОБЛИКОВАНЕ У ПЕТ ПАРТИЈА, процењене вредности 2.056.078,00 дин. Позив за достављање понуда , са упутством и осталом тендерском документацијом, за ову јавну набавку  објављен је  на Порталу јавних нбавки, 03.03.2017.године. Рок за пријем понуда био је одређен , 14.03.2017. године, до 1000 часова а јавно отварање понуда било је заказано и одржано, 14.03.2017.године у 1015 часова.

Благовремено, тј. до дана 14.03.2017. године, до 1000  часова,за партију 3. воће и поврће, примљене су понуде   понуђача, и

 

број под којим је

понуда заведена

назив или шифра понуђача датум

пријема

час
ЈНМВД- 1.1.1/17 СТР ,,Шеле“ Лапово 13.03.2017.год. 830
ЈНМВД- 1.1.1/17 Божиловић-лухор ДОО Свилајнац 13.03.2017.год. 1035
ЈНМВД- 1.1.1/17 Паланка Промет ДОО Смед. Паланка 14.03.2017.год. 705

 

Након протека рока за подношење понуда, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда., Комисија за јавну набавку је констатовала следеће: понуда СТР ,,Шеле“ Лапово

Утврђено је да овај понуђач испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке и да је понудио укупну цену без ПДВ-а -428.246,00 , Са ПДВ-ом  470.050,00

 

Божиловић-лухор ДОО Свилајнац

Утврђено је да овај понуђач испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке и да је понудио укупну цену без ПДВ-а -536.500,00 , Са ПДВ-ом  590.150,00

 

Паланка Промет ДОО Смед. Паланка

Утврђено је да овај понуђач испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке и да је понудио укупну цену без ПДВ-а -598.850,00 ,Са ПДВ-ом  658.735,00

Критеријум за доделу уговора

Избор понуђача извршиће се на основу критеријума- најнижа понуђена цена

Понуда, СТР ,, Шеле“ Лапово је у потпуности прихватљива и одговарајућа,  најнижа понуђена цена, искуство у досадашњем раду је задовољавајуће , Комисија предлаже да се уговор  у овој  јавној набавци  додели  понуђачу, СТР ,, Шеле“ Лапово

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку  добара.

Поука о правном леку:

Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од 5  дана од дана пријема одлуке.

 

Директор

 

Драгана Милисављевић, с.р.

 

Р е п у б л и к а    С р б и ј а

Установа за децу предшколског узраста

,,Наша младост“ Лапово

Дана: 21.03.2017.год

ЈНМВД  1.1.1./17-5

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја комисије за јавну набавку добара- – НАМИРНИЦЕ  ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ХРАНЕ, ОБЛИКОВАНЕ У ПЕТ ПАРТИЈА директор Установе за децу предшколског узраста ,,Наша младост“ Лапово , доноси:

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Уговор за партију: 4 хлеб и пецива, додељује се

понуђачу-  Милфарина ДОО, Алексе Шантића бр. 4. Велика Плана

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

На основу плана јавних набавки наручиоца за 2017 годину, директор је , 01.03.2017.године донео одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности , бр. ЈНМВД  1.1.1/17  – НАМИРНИЦЕ  ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ХРАНЕ, ОБЛИКОВАНЕ У ПЕТ ПАРТИЈА, процењене вредности 2.056.078,00 дин. Позив за достављање понуда , са упутством и осталом тендерском документацијом, за ову јавну набавку  објављен је  на Порталу јавних нбавки, 03.03.2017.године. Рок за пријем понуда био је одређен , 14.03.2017. године, до 1000 часова а јавно отварање понуда било је заказано и одржано, 14.03.2017.године у 1015 часова.

Благовремено, тј. до дана 14.03.2017. године, до 1000  часова,за партију 4. хлеб и пециво, примљенa je понудa једног  понуђача, и то :

 

број под којим је

понуда заведена

назив или шифра понуђача датум

пријема

час
ЈНМВД- 1.1.1/17 Милфарина ДОО,  В. Плана

 

14.03.2017. год. 950

 

 

Након протека рока за подношење понуда, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда., Комисија за јавну набавку је констатовала следеће:

Понуђач Милфарина ДОО,  В. Плана је понудио укупну цену без ПДВ-а -165.000,00 Са ПДВ-ом  181.500,00.

 

Понуда Милфарина ДОО, В. Плана ,  је у потпуности прихватљива и одговарајућа,  искуство у досадашњем раду је задовољавајуће , Комисија предлаже да се уговор  у овој  јавној набавци  додели  понуђачу, – Милфарина ДОО, Алексе Шантића бр. 4. Велика Плана

 

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку  добара.

 

Поука о правном леку:

Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од 5  дана од дана пријема одлуке.

 

 

 

 

 

Директор

 

Драгана Милисављевић, с.р

 

 

 

Р е п у б л и к а    С р б и ј а

Установа за децу предшколског узраста

,,Наша младост“ Лапово

Дана: 21.03.2017.год

ЈНМВД  1.1.1./17-5

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја комисије за јавну набавку добара- – НАМИРНИЦЕ  ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ХРАНЕ, ОБЛИКОВАНЕ У ПЕТ ПАРТИЈА директор Установе за децу предшколског узраста ,,Наша младост“ Лапово , доноси:

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Уговор за партију: 5 млеко и млечни производи, додељује се

понуђачу-,,Границе“ ДОО Младеновац, ул. Николе Пашића бр. 246

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

На основу плана јавних набавки наручиоца за 2017 годину, директор је , 01.03.2017.године донео одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности , бр. ЈНМВД  1.1.1/17  – НАМИРНИЦЕ  ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ХРАНЕ, ОБЛИКОВАНЕ У ПЕТ ПАРТИЈА, процењене вредности 2.056.078,00 дин. Позив за достављање понуда , са упутством и осталом тендерском документацијом, за ову јавну набавку  објављен је  на Порталу јавних нбавки, 03.03.2017.године. Рок за пријем понуда био је одређен , 14.03.2017. године, до 1000 часова а јавно отварање понуда било је заказано и одржано, 14.03.2017.године у 1015 часова.

. Благовремено, тј. до дана 14.03.2017. године, до 1000  часова,за партију 5. Млеко и млечне производе, примљене су понуде   понуђача, и то :

 

број под којим је

понуда заведена

назив или шифра понуђача датум

пријема

час
ЈНМВД- 1.1.1/17 Божиловић-лухор ДОО Свилајнац 13.03.2017.год. 1035
ЈНМВД- 1.1.1/17 ,,Границе“ ДОО Младеновац 13.03.2017.год. 1250
ЈНМВД- 1.1.1/17 Паланка Промет ДОО Смед. Паланка 14.03.2017.год. 705

 

До истека рока за подношење понуда за партију 5-млеко и млечни производи  на адресу наручиоца приспеле су три   понуде.

Након протека рока за подношење понуда, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда., Комисија за јавну набавку је констатовала следеће:

Божиловић-лухор ДОО Свилајнац

Утврђено је да овај понуђач испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке и да је понудио укупну цену без ПДВ-а -279.900,00 ,Са ПДВ-ом  321.190,00

-,,Границе“ ДОО Младеновац

Утврђено је да овај понуђач испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке и да је понудио укупну цену без ПДВ-а -275.086,00 , Са ПДВ-ом  315.287,00

Паланка Промет ДОО Смед. Паланка

Утврђено је да овај понуђач испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке и да је понудио укупну цену без ПДВ-а -302.800,00 , Са ПДВ-ом  347.480,00

Критеријум за доделу уговора

Избор понуђача извршиће се на основу критеријума- најнижа понуђена цена

 

Понуда-,,Границе“ ДОО Младеновац је у потпуности прихватљива и одговарајућа,  искуство у досадашњем раду је задовољавајуће, најнижа понуђена цена,   па Комисија предлаже да се уговор  у овој  јавној набавци  додели  понуђачу, —,,Границе“ ДОО Младеновац, ул. Николе Пашића бр. 246

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку  добара.

Поука о правном леку:

Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од 5  дана од дана пријема одлуке.

Директор

Драгана Милисављевић, с.р.

Share Button