ОБАВЕШТЕЊЕ

Установа за децу предшколског узраста

,,Наша младост“ Лапово

Број: 71

Датум: 13.05.2020.

                                                                      НСЗ  Крагујевац

                                                                  За лист  „Послови“

ОБАВЕШТЕЊЕ:

У складу са Уредбом о примени рокова у управним поступцима за време ванредног стања („Службени гласник РС“, број 41/20 и 43/20) и инструкцијом МПНТР, број 610-00326/2020-04 од 12.05.2020. године, обавештавамо сва заинтересована лица, да се рок за пријаву на конкурс за избор директора Установе за децу ,,Наша младост“  у Лапову, објављен у листу „Послови“, број 872 од 11.03.2020. године, продужава до 06.06.2020. године.

Рок  за за пријаву на конкурс истиче 06.06.2020. годинe.

                                                                                      КОМИСИЈА

Share Button