О Д Л У К У о обустави поступка јавне набавке мале вредности

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), директор установе доноси

О Д Л У К У
о обустави поступка јавне набавке мале вредности

ОБУСТАВЉА се поступак ЈНМВР бр. 1.3.2./2018.

О б р а з л о ж е њ е

           Наручилац, Установа за децу предшколског узраста ,,Наша младост“ у Лапову, ул. М. Пупина бр.2. Одлуком о покретању поступка ЈНМВР бр. 1.3.2./2018. од 29.08.2018.  у поступку  јавне набавке мале вредности-радова, реконструкција водоводне и канализационе мреже  , објавила је позив за достављање понуда на Порталу Управе за јавне набавке 31.08.2018.

За ЈНМВР бр. 1.3.2./2018., Реконструкција водоводне и канализационе мреже  , достављена је једна понуда, понуђач,,План монтажа „ Блаце , бр.22/18. од 05.09.2018.

Након отварања понуде , дана 10.09.2018. у 1015 часова, понуда је одбијена као неприхватљива (понудом нису обухваћене све тражене позиције које су наведене у спецификацији Наручиоца , од 31.08.2018., санитарија –радови на опремању санитарних чворова)

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Директор     установе

Драгана Милисављевић,с.р

 

Доставити:

– објавити на Порталу јавних набавки

– за документацију

 

 

 

Share Button