Набавка путничког аутомобила за потребе установе

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

 • НАРУЧИЛАЦ: Установа за децу предшколског узраста ,,Наша младост“ Лапово, 34220, Михајла Пупина бр.2.
 • Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности
 • Предмет јавне набавке: добра
 • Контакт особа: Милијана Недовић, тел : 062255451

  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
 • Опис предмета јавне набавке и ознака из општег речника набавке:
 • Набавка путничког аутомобила за потребе Установе за децу предшколског узраста ,,Наша младост“ Лапово

 

34100000 – Моторна возила

ВРСТА, ОПИС ДОБАРА КОЈЕ СУ ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА И МЕСТО ИЗВРШЕЊА ДОБАРА

Врста, опис и количина добара дати су у спецификацији која је саставни део понуде.

Контрола испоруке ће се спроводити преко записника о пријему, а понуђач је дужан да обезбеди гаранцију квалитета у гарантном року од 3 месеца од дана преузимања возила. Испорука добара је франко наручилац, на паркингу Установе за децу предшколског узраста ,,Наша младост“ Лапово.

Рок за испоруку не може бити дужи од 10 дана од дана потписивања уговора.

 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

 • Услови за учешће у поступку јавне набавке
  • Обавезни услови:

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

 • Да је регистрован код надлежног органа односно, уписан у одговарајући регистар
 • Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре
 • Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда
 • Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији
 • Услови које мора да испуни подизвођач
  • Да је регистрован код надлежног органа односно, уписан у одговарајући регистар
  • Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре
  • Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда
  • Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији
 • Услови које мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача
  • Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар
  • Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре
  • Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда
  • Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији
 • Упутство о доказивању обавезних и додатних услова
  • Доказивање испуњености обавезних услова из члана 75. Закона за правна лица као понуђача

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, правно лице као понуђач, доказује достављањем писмене изјаве у складу са чланом 77.став 4. Закона о јавним набавкама.

 • Доказивање испуњености обавезних услова из члана 75. Закона за предузетнике као понуђаче

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, предузетник као понуђач, доказује достављањем писмене изјаве у складу са чланом 77.став 4. Закона о јавним набавкама

 • Доказивање испуњености обавезних услова из члана 75. Закона за физичка лица као понуђача

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, физичко лице као понуђач, доказује достављањем писмене изјаве у складу са чланом 77.став 4. Закона о јавним набавкама

 • Доказивање испуњености додатних услова

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку јавне набавке доказује достављањем писмене изјаве у складу са чланом 77.став 4. Закона о јавним набавкама

 

Конкурсну документацију можете преузети на следећем линку: Конкурсна документација

Share Button