КОНКУРС

Установа за децу предшколског узраста

,,Наша младост“ Лапово

Број: 130

Датум: 25.08.2020.

Установа за децу предшколског узраста,,Наша младост“  у (34220) Лапову, ул. Михајла Пупина број 2. (удаљем тексту –установа ) расписује конкурс за избор директора  установе на мандатни период  од 4 године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане чланом 122 став 3 и 4, чланом 139 и чланом 140 став 1, 2 и 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019 и 6/2020) и Правилником о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 108/2015), и то: да имају одговарајуће високо образовање за васпитача или стручног сарадника стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и најмање осам година рада у предшколској установи на пословима васпитања и образовања након стеченог одговарајућег образовања или за васпитача или стручног сарадника, стечено на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године и најмање осам година рада у предшколској установи на пословима васпитања и образовања након стеченог одговарајућег образовања или одговарајуће високо образовање за васпитача стечено на студијама првог степена (основне академске, односно струковне студије и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од три године или више образовање и најмање десет година рада у предшколској установи на пословима васпитања и образовања након стеченог одговарајућег образовања; да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да испуњавају услове прописане чланом 7 Правилника о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања и чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања и то: да нису правноснажно осуђени за привредни преступ у вршењу раније дужности; да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита и друга кривична дела против службене дужности, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њих није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да имају држављанство Републике Србије; да знају српски језик на коме се остварује васпитно-образовни рад; да имају дозволу за рад, лиценцу; да имају обуку и положен испит за директора. Кандидати попуњавају пријавни формулар објављен на званичној интернет страници Министарства просвете, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом, који обавезно треба да садржи име и презиме, адресу, број телефона и потпис кандидата, достављају установи.

 ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати су дужни да приложе следеће доказе: оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту (дозвола за рад), односно лиценцу, потврду о радном искуству, уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија), уверење издато од надлежног Привредног суда којим се доказује да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за привредни преступ у вршењу раније дужности (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци), уверење односно извод из казнене евиденције издато од стране полицијске управе као доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита и друга кривична дела против службене дужности, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међунарадним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци), уверење надлежног суда да против кандидата није покренута истрага, нити је подигнута оптужница, односно да није покренут кривични поступак (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци), радну биографију са кратким прегледом кретања у служби и програмом рада. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима, не старији од 6 месеци, прилаже кандидат који буде изабран за директора пре ступање на дужност, односно пре закључења уговора о раду. Доказ о познавању језика на коме се остварује васпитно-образовни рад кандидат доставља само уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику. Уколико се на конкурс пријавило лице које је претходно обављало дужност директора установе, дужно је да достави резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања. Кандидат који нема положен испит за директора, дужан је да га положи у року до две године од дана ступања на дужност. Сва приложена документација мора бити у оригиналу или фотокопији, односно преписи, који морају бити оверени у складу са Законом о оверавању потписа, рукописа и преписа („Службени гласник РС”, бр. 93/2014 и 22/2015). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Рок за подношење пријава на конкурс за избор директора установе је 15 дана од дана објављивања конкурса у листу „Послови”. Пријава на конкурс се доставља у затвореној коверти, са назнаком „Конкурс за директора”, лично, радним даном од 700 до 1500 часова или препорученом поштом на адресу:

Установа за децу предшколског узраста,,Наша младост“  у (34220) Лапову, ул. Михајла Пупина број 2.

                                                               Председник  Управног одбора

                                                                     Александра Петровић,с.р.

Share Button