КОНКУРС

Установа за децу предшколског узраста

,,Наша младост“ Лапово

Број: 137

Датум:24 .06.2021.

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ  ФИЛИЈАЛА КРАГУЈЕВАЦ

ТЕКСТ  КОНКУРСА

Установа за децу предшколског узраста,,Наша младост“  у (34220) Лапову, ул. Михајла Пупина број 2. (удаљемтексту –установа ) расписујеконкурсзапријем у радниодноснанеодређеновреме , сапунимраднимвременомза следећа раднаместа:

  1. васпитач, 1 извршиоц
  2. спремачица, 1 извршиоц

 УСЛОВИ: За оба радна места Кандидатиморајудаиспуњавајуследећеусловезазаснивањерадногодноса:

  1. има одговарајуће образовање;

-за радно место под бројем 1. васпитач

1) одговарајућевисокообразовањенастудијамадругогстепена (мастеракадемскестудије, мастерструковнестудије, специјалистичкеакадемскестудије, основнестудије у трајањуоднајмањечетиригодине, попрописимакојисууређиваливисокообразовањедо 10. септембра 2005. године) и састеченимодговарајућимвисокимобразовањемнастудијамапрвогстепена (основнеакадемске, односноструковне и специјалистичкеструковнестудије), студијама у трајањуодтригодинеиливишимобразовањем;-оверенуфотокопијудипломе о стеченомобразовању

-за радно место под бројем 2. спремачица

даимастеченоосновнообразовање (1. степенстручнеспреме);-оверенуфотокопијудипломе о стеченомобразовању

  • има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;

доказ о испуњавању овог услова кандидати који се изаберу у ужи избор упућују се у надлежну НСЗ на селекцију применом стандардизованих поступака , пре закључења уговора о раду.

  • није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;

-уверење – изводизказненеевиденције МУП-а да није осуђивано, не старије од шест месеци

  • има држављанство Републике Србије;

уверење, нестаријеодшестмесеци

  • зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад., уколикоодговарајућеобразовањенијестеченонасрпскомјезику.
  • Очитана лична карта или њена фотокопија ако је без чипа.

ОСТАЛО:

.СвизаинтересованикандидатипопуњавајупријавниформуларназваничнојинтернетстранициМинистарствапросвете, науке и технолошкогразвоја, а потребнудокументацијузаједносаодштампанимпријавнимформуларомдостављајуустановинагоренаведенуадресу.

Рокзапријављивањенаконкурсје 8 данаодданаобјављивањаконкурса у листу „Послови”.Неблаговремене и непотпунепријавенећебитиузете у разматрање.

                                                                                                           Директор

                                                                                                           Јелена Томић, с.р.

Share Button