КОНКУРС

Установа за децу предшколског узраста

,,Наша младост“ Лапово

Број: 146

Датум: 15.09.2020.

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАНАЊЕ  ФИЛИЈАЛА КРАГУЈЕВАЦ

                           ТЕКСТ  КОНКУРСА

Установа за децу предшколског узраста,,Наша младост“  у (34220) Лапову, ул. Михајла Пупина број 2. (удаљем тексту –установа ) расписује конкурс за пријем у радни однос на неодређено време , са пуним радним временом за следеће радно место

Медицинска сестра – васпитач, 1 извршиоц

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице које поред општих услова прописаних Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 113/17), испуњава и посебне услове прописане чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020) и то: 1) да има средње образовање у трајању од 4 године: средња медицинска школа васпитачки смер; 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; 3) да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик на коме се остварује васпитно-образовни рад. ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, у складу са чланом 154 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020). Уз пријавни формулар кандидати треба да доставе: биографију, оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; уверење да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њих није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (издато од надлежног МУП-а, оригинал или оверена копија, не старија од 6 месеци); уверење о држављанству (оригинал или оверена копија, не старија од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија); доказ да кандидат зна српски језик на коме се остварује образовно- васпитни рад доставља кандидат који одговарајуће образовање није стекао на српском језику; доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом кандидат доставља пре закључења уговора о раду.

Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији НСЗ „Послови”.. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање .

Пријаве достављати лично или поштом, са назнаком „Пријава на конкурс”,  на адресу:

Установа за децу предшколског узраста,,Наша младост“  у (34220) Лапову, ул. Михајла Пупина број 2.

                                                     ВД  Директор установе

                                                          Јелена Томић,с.р.

Share Button