ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – намирнице за припремање хране – ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Установа за децу предшколског узраста ,,Наша младост“ Лапово

Михајла Пупина бр.2

034/850096

 

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА

– намирнице за припремање хране –

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Број ЈНМВД  1.1.1/2017

 

 

 

 

На основу чл.39. и 61. Закона о јавним набавкама( „ Сл.гласник РС „ бр.124/2014,58/2015) чл.6 Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ( „ Сл.гласник РС“ бр.29/2013,)Одлуке о покретању јавне набавке бр. 1/2017, од 01.03.2017.године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку бр.1.1.1./2017.  од 01.03.2017.године, припремљена је

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

За поступак јавне набавке мале вредности добара- намирница за припремање хране

ЈН бр: 1.1.1/2017

САДРЖАЈ

 1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБAВЦИ
 2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
 3. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ
 4. ВРСТА, ОПИС И КОЛИЧИНА Добара КОЈе СУ ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ И МЕСТО Испоруке добара.
 5. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
 6. УПУТСТВО ПОНУЂАЧУ О САЧИЊАВАЊУ ПОНУДЕ
 7. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
 8. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ
 9. МОДЕЛ УГОВОРА
 10. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
 11. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
 12. ОБРАСЦИ УЗ ПОНУДУ

 

 

 

I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

 

 1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Установа за децу предшколског узраста ,,Наша младост“ у Лапову

Адреса:Михајла Пупина бр.2, Лапово

 

 1. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке –мале вредности , у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

 1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 1.1.1/2017. су добра –- намирнице за припремање хране за децу у 2016. години– ОРН 15000000

Набавка је обликована у 5 партија

 1. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

 1. Не спроводи се резервисана јавна набавка.
 2. Не спроводи се електронска лицитација.
 3. Контакт

Лице за контакт:Милијана Недовић, секретар установе

Е – mail адреса (или број факса):vrticnm@open.telekom.rs , 034/850-096

8.Конкурсна документација може се преузети са Портала јавних набавки:

portal.ujn.gov.rs

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА И УПУТСТВО О НАЧИНУ НА КОЈИ СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

 1. Је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар
 2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита кривично дело преваре
 3. Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда
 1. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији
 2. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

 

 

 

Испуњеност услова утврђених конкурсном документацијом, понуђач мора да доказује писаном изјавом датом под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, сходно члану 77. Закона о јавним набавкама

 

Образац је следећи:

 

 

 

 

 

 

На основу члана 77 .  став 4 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12, 68/15), дајем следећу

И З Ј А В У

 

Под  пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, у циљу доказа о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке мале вредности,  изјављујем :

 

 • да је понуђач_______________________________________________регистрован код надлежног органа уз обављање делатности која је предмет јавне набавке,

 

 • Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита кривично дело преваре

 

 • Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављаивања односно слања позива за подношење понуда

 

 • Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији

 

 • Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набвке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.

Датум:______________________

 

Потпис овлашћеног лица

М.П                                    _________________

 

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

 

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

 

И З Ј А В У

Подизвођач____________________________________________[навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке………………………[навести предмет јавне набавке] број ………………….[навести редни број јавне набавкe], испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

 • Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
 • Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
 • Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуде;
 • Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).

 

Место:_____________                                                            Подизвођач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

 

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

 1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуда се подноси на српском језику. Уколико понуђач достави понуду која није на српском језику, таква понуда биће одбијена као неприхватљива.

Понуђач је у обавези да уз доказе који су на страном језику, достави и њихов превод на српски језик оверен од стране овлашћеног судског тумача за предметни страни језик.

 

 1. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Установа за децу предшколског узраста ,,Наша младост“, Михајла Пупина бр. 2. Лапово,  са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара –  намирнице за припрему хране, партија бр___ (навести број и назив партије), ЈН бр 1.1.1/2017– НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 14.03.2017.  до 1000 часова.

 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуде ће се отварати одмах након истека рока за достављање понуда, односно 14.03.2017. са почетком у 1015 часова.

Непотпуне и неблаговремене понуде неће се разматрати.

Отварање понуда је jaвнo. Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Представници понуђача морају имати овлашћење које ће предати Комисији за јавну набавку приликом отварања понуда.

 

На полеђини коверте је дужан да назначи назив, адресу, телефон и контакт особу.

Понуђач мора понуду и све обрасце који су саставни део конкурсне документације попунити читко – штампаним словима. Попуњени обрасци морају бити јасни, недвосмислени, потписани од стране овлашћеног лица и оверени печатом, у свему у складу са Конкурсном документацијом. Сваку страну Модела уговора потребно је да попуни, и овери печатом овлашћено лице понуђача који наступа самостално, чиме потврђује да прихвата све елементе уговора. Сваку страну Модела уговора потребно је да попуни, и овери печатом овлашћено лице групе понуђача, чиме потврђује да прихвата све елементе уговора, док су остали чланови групе понуђача дужни да сваку страну модела уговора парафирају и овере печатом, чиме потврђују да прихватају све елементе уговора.

Понуда мора да садржи све доказе дефинисане конкурсном документацијом. Документа којима се доказује испуњеност услова могу бити у неовереним фотокопијама. Изабрани понуђач ће у року који одреди Наручилац, а не краћи од 5 дана од дана пријема писменог позива Наручиоца, доставити на увид оригинал или оверену копију доказа о испуњености услова из члана 75. Закона о јавним набавкама. Уколико се том приликом установи да копија траженог документа не одговара у потпуности оригиналу тог документа, понуда ће се одбити, као неприхватљива.

Понуду, односно сву тражену документацију (доказе, обрасце, спецификацију) пожељно је сложити и доставити према редоследу из конкурсне документације.

 

Напомена: Понуђач попуњава и прилаже само Образац понуде, изјаве, модел уговора и сл.  за партију за коју подноси понуду, а Образац понуде за партију за коју не подноси понуду није у обавези да приложи уз понуду.

 

 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом  оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из чл.75. ст.2. Закона…), који морају бити потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

 

 

 1. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

 

 1. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља. Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Установа за децу предшколског узраста ,,Наша младост“ Лапово, Михајла Пупина бр.2. 34220 Лапово, са назнаком: „Измена (допуна, или опозив) понуде за јавну набавку добара –  Намирнице за припремање хране, партија бр___ (навести број и назив партије), ЈН бр1.1.1/2017- НЕ ОТВАРАТИ”

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

 

 

 1. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду,  односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

 

 1. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

 

 

 

 1. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

понуђачу који ће издати рачун,

рачуну на који ће бити извршено плаћање,

обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

 

 

 1. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања

Рок плаћања је до 45 дана од дана пријема рачуна, на основу документа који испоставља понуђач, а којим је потврђена испорука добара. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

9.2. Захтев у погледу рока испоруке добара

Рок испоруке добара не може бити дужи од 48 сати од дана  пријема требовања наручиоца.

Место испоруке – франко магацин понуђача

9.3. Захтеви у погледу периода у коме се цене неће мењати

Гаранција да се цене намирница дате у понуди неће мењати, не може бити краћа од  90 дана почев од дана закључења уговора

 

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

 

 

 

 

 1. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У цену је урачуната цена предмета јавне набавке, испорука и транспортни трошкови.

Цена у понуди је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене или других битних елемената уговора само из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно наведени у конкурсној документацији и уговору, односно предвиђени посебним прописима.

 

 1. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

 

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

 

 

 1. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

 

 1. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, или факсом на број 034/850-096  тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 1.1.1/2017.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

 

 

 1. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД

 

 

 1. ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

 

 1. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

 

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%,   од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

 

 1. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом Критеријума  за доделу уговора

најнижа понуђена  цена

 

 • При састављању понуде понуђач је у обавези да наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

Изјаву сачињену на начин да из њене садржине јасно произилази испуњење напред наведених услова, понуђачи су дужни доставити (као саставни део понуде) на меморандуму, уредно потписану од стране овлашћеног лица понуђача и оверену печатом.

 • Накнада за коришћење патената

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

 • Заштита права понуђача

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу непосредно или поштом, препоручено са повратницом, а може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње Наручиоца, уз уплату прописане таксе.

Поступак пред Републичком комисијом регулисан је члановима 154. и 155. Закона.

 

 • Рок за закључење Уговора

Уговор ће  бити закључен у року од  8 дана од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

 1. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Образац понуде се припрема тако да попуњен од  стране понуђача садржи:

 • Опште податке о понуђачу, односно сваком понуђачу из групе понуђача, као и подизвођачима (пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра, адреса седишта, матични број, порески идентификациони број, име особе за контакт и др)
 • Рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања понуда, који не може бити краћи од 30 дана
 • Предмет, цену и остале податке који су релевантни за закључење Уговора
 • Податке о проценту укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу као и делу предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

 

 

 

 

 1. МОДЕЛ УГОВОРА

Сваку страну Модела уговора потребно је да попуни, и овери печатом овлашћено лице понуђача који наступа самостално, чиме потврђује да прихвата све елементе уговора. Сваку страну Модела уговора потребно је да попуни, и овери печатом овлашћено лице групе понуђача, чиме потврђује да прихвата све елементе уговора, док су остали чланови групе понуђача дужни да сваку страну модела уговора парафирају и овере печатом, чиме потврђују да прихватају све елементе уговора.

 

 1. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

У обрасцу структуре  цене наводе се основни елементи понуђене цене:

 • Цена (јединична и укупна) са и без ПДВ-а
 • Процентуално учешће одређене врсте трошкова у случају када је наведени податак неопходан ради усклађивања цене током периода трајања Уговора (учешће трошкова материјала, рада, енергената).

Сматраће се да је сачињен образац структуре цене, уколико су основни елементи понуђене цене садржани у обрасцу понуде

 

                          ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У обрасцу трошкова припреме понуде могу бити приказани трошкови израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкови прибављања средства обезбеђења.

 1. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Изјавом о независној понуди понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

 

 

ОБРАЗАЦ 1.

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

 

Назив понуђача:

________________________                                                                                               

 

Адреса понуђача:

________________________                                                                                               

 

Одговорно лице (потписник уговора)

________________________                                                                                                

Матични број понуђача:

_________________________________________________________                             

 

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

____________________________________                                                                       

 

Име особе за контакт:

_________________________________________________________                             

Електронска адреса понуђача (e-mail):

________________________                                                                                               

 

Телефон:

________________________________________________________                               

 

Телефакс:

________________________                                                                                               

 

Број рачуна понуђача и назив банке:

________________________                                                                                               

 

 

Место:                                   М.П.                Потпис овлашћеног лица

 

Датум:                                                               ____________________

 

 

ОБРАЗАЦ 2.

 

ИЗЈАВА

ПОНУЂАЧА ДА ИЗВРШЕЊЕ НАБАВКЕ НЕЋЕ ДЕЛИМИЧНО ПОВЕРИТИ ПОДИЗВОЂАЧУ

 

 

 

У вези са позивом за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности на Порталу јавних набавки, дана 03.03.2017.године за набавку намирница за потребе Установе за децу предшколског узраста ,,Наша младост“ у Лапову, број ЈН 1.1.1/2017, изјављујемо да извршење набавке нећемо делимично поверити подизвођачу.

 

 

 

 

 

Место:                                      М.П.                Потпис одговорног лица

 

Датум:                                                                  ____________________

 

ОБРАЗАЦ 3.

ИЗЈАВА

ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ИЗВРШЕЊЕ НАБАВКЕ ДЕЛИМИЧНО ПОВЕРИТИ ПОДИЗВОЂАЧУ

 

 

У вези са позивом за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности објављеним на Порталу јавних набавки, дана 03.03.2017.године за набавку намирница за потребе Установе за децу предшколског узраста ,,Наша младост“ у Лапову, број ЈН 1.1.1/2017, изјављујемо да ћемо извршење набавке делимично поверити подизвођачу и у наставку наводимо њихово учешће по  вредности:

 • у понуди подизвођач_________________________________ у укупној вредности понуде учествује у делу__________________________ у износу од __________________динара што износи _____% вредности понуде,
 • у понуди подизвођач_________________________________ у укупној вредности понуде учествује у делу__________________________ у износу од __________________динара што износи _____% вредности понуде,
 • у понуди подизвођач_________________________________ у укупној вредности понуде учествује у делу__________________________ у износу од __________________динара што износи _____% вредности понуде,

 

Место:                                      М.П.                Потпис одговорног лица

 

Датум:                                                                  ____________________

 

 

ОБРАЗАЦ 4.

 

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

Назив подизвођача:

________________________                                                                                               

 

Адреса подизвођача:

________________________                                                                                               

 

Матични број подизвођача:

_________________________________________________________                             

 

Порески идентификациони број подизвођача (ПИБ):

____________________________________                                                                       

 

Име особе за контакт:

_________________________________________________________                             

Електронска адреса подизвођача (e-mail):

________________________                                                                                               

 

Телефон:

________________________________________________________                               

 

Телефакс:

________________________                                                                                               

 

 

Место:                                      М.П.                Потпис одговорног лица

 

Датум:                                                                  ____________________

 

Напомена: образац копирати у потребном броју примерака


ОБРАЗАЦ 5.

 

__________________            __________________            __________________

(Назив понуђача)                  (Назив понуђача)                   (Назив понуђача)

 

 

______________            __________________                    __________________

(Назив понуђача)                  (Назив понуђача)                   (Назив понуђача)

 

 

 

 

 

ИЗЈАВА

О

ПОДНОШЕЊУ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

 

 

 

У вези са позивом за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности објављеним на Порталу јавних набавки, дана 03.03.2017.године, за набавку намирница за потребе Установе за децу предшколског узраста ,,Наша младост“ у Лапову, број ЈН 1.1.1./2017, изјављујемо да заједно подносимо понуду.

 

 

Место:                                      М.П.               Одговорно лице понуђача

Датум:                                                                  ____________________

                                         М.П.               Одговорно лице понуђача

                                                                     ____________________

                                         М.П.               Одговорно лице понуђача

                                                                              ____________________
ОБРАЗАЦ 6.

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

ИЗ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

 

Назив понуђача:

________________________                                                                                               

 

Адреса понуђача:

________________________                                                                                               

 

Одговорно лице (потписник уговора)

________________________                                                                                                

Матични број понуђача:

_________________________________________________________                             

 

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

____________________________________                                                                       

 

Име особе за контакт:

_________________________________________________________                             

Електронска адреса понуђача (e-mail):

________________________                                                                                               

 

Телефон:

________________________________________________________                               

 

Телефакс:

________________________                                                                                               

 

Број рачуна понуђача и назив банке:

________________________                                                                                               

 

 

Место:                                      М.П.                Потпис одговорног лица

 

Датум:                                                                  ____________________

Напомена: образац копирати у потребном броју примерака

 

ОБРАЗАЦ 7.

 

 

ИЗЈАВА

О

НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

 

 

 

 

Изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да наступамо независно у поступку за јавну набавку  намирница за потребе Установе за децу предшколског узраста ,,Наша младост“ у Лапову, број ЈН 1.1.1./2017.  без договора са другим понуђачима и заинтересованим лицима.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место:                                      М.П.                Потпис одговорног лица

 

Датум:                                                                  ____________________

 

 

ОБРАЗАЦ 8.

 

 

ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ПОТПИСИВАЊЕ ПОНУДЕ

 

 

Овлашћује се________________________________ да у име и за рачун понуђача ____________________________________ потпише понуду за јавну набавку НАМИРНИЦА за потребе Установе за децу предшколског узраста ,,Наша младост“ у Лапову, број ЈН 1.1.1./2017.

 

 

 

Место:                                      М.П.                Потпис овлашћеног лица

 

Датум:                                                                  ____________________

 

 

 

НАПОМЕНА: Уз овлашћење приложити фотокопију картона “оверени потписи лица овлашћених за заступање“ (ОП – образац) из улошка надлежног суда – образац 4. или одговарајућег документа органа управе за приватне предузетнике

 

ОБРАЗАЦ 9.

ПОНУДА

1) Понуда бр. ___________од ____________ године,  за јавну набавку НАМИРНИЦА за потребе Установе за децу предшколског узраста ,,Наша младост“ у Лапову, број ЈН 1.1.1./2017.

Општи подаци о понуђачу

Назив понуђача:

________________________                                                                                               

 

Адреса понуђача:

________________________                                                                                               

 

Одговорно лице (потписник уговора)

________________________                                                                                                

Матични број понуђача:

_________________________________________________________                             

 

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

____________________________________                                                                       

 

Име особе за контакт:

_________________________________________________________                             

Електронска адреса понуђача (e-mail):

________________________                                                                                               

 

Телефон:

________________________________________________________                               

 

Телефакс:

________________________                                                                                               

 

Број рачуна понуђача и назив банке:

________________________                                                                                               

 

Особа за контакт:

________________________                                                                                               

 

 

 

2) Понуду дајем:

заокружити и податке уписати за а), б) или в)

а) самостално

б) са подизвођачем:

 1. ________________

 

 1. ________________

 

 1. ________________

[навести назив и седиште свих подизвођача]

в) као заједничку понуду:

 1. ________________
 2. ________________
 3. ________________

[навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАРТИЈА 1 –

МЕСО И ПРЕРАЂЕВИНЕ ОД МЕСА

 

Укупна цена без ПДВ-а

 

 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом

 

 
 

Рок испоруке

 

 
 

Начин плаћања

 

 
 

Период у коме се цене неће мењати, рачунајући од дана закључења уговора (минимум 90 дана)

 
 

Рок важења понуде (минимално 60 дана)

 

 

 

 

Датум                                                                                 Понуђач

М. П.

_____________________________                                   _______________________________

 

ПАРТИЈА 2-  ОСТАЛИ ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ

 

Укупна цена без ПДВ-а

 

 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом

 

 
 

Рок испоруке

 

 
 

Начин плаћања

 

 
 

Период у коме се цене неће мењати, рачунајући од дана закључења уговора (минимум 90 дана)

 
 

Рок важења понуде (минимално 60 дана)

 

 

 

 

Датум                                                                                 Понуђач

М. П.

_____________________________                                   ________________________________

ПАРТИЈА 3 – ВОЋЕ И ПОВРЋЕ

 

Укупна цена без ПДВ-а

 

 
 

Укупна цена са ПДВ-ом

 

 
 

Рок испоруке

 

 
 

Начин плаћања

 

 
 

Период у коме се цене неће мењати, рачунајући од дана закључења уговора (минимум 90 дана)

 
 

Рок важења понуде (минимално 60 дана)

 

 

 

 

 

Датум                                                                                 Понуђач

М. П.

_____________________________                                   ________________________________

ПАРТИЈА 4 – ХЛЕБ И  ПЕЦИВА

 

 

 

Укупна цена без ПДВ-а

 

 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом

 

 
 

Рок испоруке

 

 
 

Начин плаћања

 

 
 

Период у коме се цене неће мењати, рачунајући од дана закључења уговора (минимум 90 дана)

 
 

Рок важења понуде (минимално 60 дана)

 

 

 

Датум                                                                                 Понуђач

М. П.

_____________________________                                   ________________________________

 

ПАРТИЈА 5 – МЛЕКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ

 

Укупна цена без ПДВ-а

 

 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом

 

 
 

Рок испоруке

 

 
 

Начин плаћања

 

 
 

Период у коме се цене неће мењати, рачунајући од дана закључења уговора (минимум 90 дана)

 
 

Рок важења понуде (минимално 60 дана)

 

 

 

Датум                                                                                 Понуђач

М. П.

_____________________________                                   ________________________________

 

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

VII  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Р.бр. Предмет ЈН Јединица мере Количина цена без ПДВ-а цена са ПДВ-ом произвођач цена без с ПДВ-ом Цена с ПДВ-ом
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ПАРТИЈА 1. СВЕЖЕ МЕСО И ПРЕРАЂЕВИНЕ ОД МЕСА              
1. Јунећи бут у комаду свеж кг 350          
2. Свињски бут у комаду кг 250          
3. Свеже пилеће месо-цели 2/1 кг 400          
4. Пилећа џигерица кг 30          
5. Пилеће бело месо кг 20          
2. ПРЕРАЂЕВИНЕ ОД МЕСА              
1. Пилећа виршла-ринфус кг 200          
2. Сува сланина кг 150          
3. Паштета у цреву кг 90          
4. Суви врат кг 10          
5. Шунка у цреву кг 80          
6. Чајна кобасица кг 5          
7. Свињска маст кг 10          

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р.бр.

Предмет ЈН Јединица мере Количина цена без ПДВ-а цена са ПДВ-ом произвођач цена са ПДВ-ом Цена без ПДВ-ом
 

1

2 3 4 5 6 7 8 9
2. ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ              

 

1. чај-нана кутије 400          

 

2. какао, 100гр. комада 90          

 

3. шећер кристал кг 500          

 

4. мед, багремов 1/1 кг 20          

 

5. Еурокрем-свислајн кг 100          

 

6. јаја, свежа , конзумна А класе комада 4.000          

 

7. маслац, комад 250гр. кг 10          

 

8. сардина у уљу, 125 гр. београдска или еквивалентно комада 100          

 

9. першунов лист суви кг 5          

 

10. маргарин за мешање 1/4 кг 110          

 

11. мајонез 1/1 кг 40          

 

12. кисели краставци 4/1 кг 30          

 

13. ајвар 1/1 кг 10          

 

14. џем -2,5 кг кг 100          

 

15. сунцокретово уље л 350          

 

16. прашак за пециво, кесица 10г кесица 350          

 

17. кукурузни гриз, 500гр. кг 50          

 

18. со 1/1 кг 80          

 

19. пшенично брашно  Т-400 кг 500          

 

20. кукурузно брашно, 500гр. кг 50          

 

21. квасац свеж, коцка 40 гр комада 100          

 

22. шећер у праху, 0,5 кг 10          

 

23. вода минерална,  К. Милош, 6/1,5 л 150          

 

24. коре за питу свеже 0,5 кг 150          

 

25. млеко у праху-пуномасно 1/1 кг 2          

 

26. Резанци за супу кг 30          

 

27. макароне, 0,5 кг кг 100          

 

28. суво грожђе, 100 гр кг 5          

 

29. шпагете кг 50          

 

30. пшенични гриз, 0,5 кг. кг 10          

 

31. пиринач кочански или слично кг 80          

 

32. пудинг ц , 40 гр. кг 35          

 

33. пшеница-зрно, 1/1 кг 5          

 

34. орах кг 15          

 

35. мак, 100 гр. кг 5          

 

36. лешник, 100 гр. кг 5          

 

37. кокосово брашно, 100 гр. кг 15          

 

38. чоколада за кување, 100 гр. кг 5          

 

39. кекс, пти беер кг 100          

 

40. обланда-вафл, лист, већа кг 5          

 

41. парадајз концентрат, 1/1 л 50          

 

42. презле, 200 гр. кг 10          

 

43. паприка млевена, хоргошка или сл. 100 гр. кг 5          

 

44. јабуково сирће, 1/1 л 20          

 

45. кисела паприка-конзерва 4/1 комада 10          

 

46. цвекла-конзерва, 4/1 комада 10          

 

47. бибер млевени, лесица 10 гр. комада 100          

 

48. сок од јабуке, 2 л л 50          

 

49. сок од брескве, 2 л л 50          

 

50. сок од боровнице, 2л л 50          

 

51. компот шљива, лименка 4/1 комада 10          

 

52. компот бресква , лименка 4/1 комада 10          

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача
     

 

 

 

 

 

 

     
Р.бр. Предмет ЈН Јединица мере Количина  цена без ПДВ-а цена са ПДВ-ом произвођач цена без  ПДВ-ом Цена са ПДВ-ом
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ПАРТИЈА 3. ВОЋЕ И ПОВРЋЕ

 

             
јабука кг 500          

 

банана кг 500          

 

бресква кг 150          

 

крушка кг 120          

 

кајсија кг 20          

 

шљива кг 50          

 

нектарина кг 100          

 

јагода кг 50          

 

грожђе кг 100          

 

лубеница кг 150          

 

поморанџа кг 50          

 

мандарина кг 200          

 

лимун кг 10          

 

бундева кг 10          

 

Црни лук кг 200          

 

кромпир кг 1000          
шаргарепа кг 150          
               
паприка зелена кг 250          
карфиол кг 10          
тиквице кг 70          
парадајз свеж кг 250          
лук бели кг 10          
пасуљ кг 200          
               
купус бели кг 1000          
празилук кг 10          
зелена салата кг 10          
млади лук кг 10          
краставац кг 150          
пашканат кг 30          
целер кг 5          
смрзнути грашак, 450 гр. кг 150          
смрзнути спанаћ, 450 гр. кг 150          
смрзнута боранија, 450 гр. кг 150          
мешано поврће(ђувеч), 450 гр. кг 100          
вишње смрзнуте, 450 гр. кг 10          
Кромпир-млади кг 50          

 

Датум: М.П. Потпис понуђача
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р.бр. Предмет ЈН Јединица мере Количина цена без ПДВ-а а цена са ПДВ-ом произвођач цена без  ПДВ-а Цена са ПДВ-ом
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ПАРТИЈА 4 ХЛЕБ И  ПЕЦИВА              
1) Бели хлеб ком 5000          

 

2) Полубели  хлеб ком 500          

 

3) Земичке ком 200          

 

  УКУПНО              

 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача
     

 

 

 

 

Р.бр. Предмет ЈН Јединица мере Количина цена без ПДВ-а цена са ПДВ-ом произвођач цена без  ПДВ-а Цена са ПДВ-ом
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ПАРТИЈА 5. МЛЕКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ              
1) млеко 2,8% мм, краткотрајно л 1300          

 

2) јогурт 2,8% мм, пвц боца, 1/1 л 1100          

 

3) кисело млеко 3,2 % мм чаша, 04 комада 100          

 

4) топљени сир, 80 гр. комада 200          

 

5) кисела павлака 20%мм чаша, 0,4 комада 200          
6) сирни намаз 45% масти, 0,1 кг 200          
7) Ситан сир  25% мл. Масти кг 100          
8) качкаваљ кг 20          
9) сир 20% млечне масти, 0,5 кг 50          

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача

 

 

4) Проценат вредности набавке који се поверава подизвођачу износи ____% а односи се на део предмета набавке: ________________                                                                                                                                               ________________                                                                                                                                     ________________                                                                                                                                    

5) Начин плаћања

У року од  ______  дана  од дана испостављања рачуна.

6) Рок испоруке добара  износи __________ дана од дана потписивања уговора.

 

7) Рок важења понуде износи ________ дана од дана отварања понуда.

(не краћи од 30 дана од дана отварања понуда).

 

 

 

Место:                                      М.П.                Потпис одговорног лица

 

Датум:                                                                  ____________________

 

ОБРАЗАЦ 10.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

 

 

 

Редни број Опис позиције Износ без ПДВ-а Износ са ПДВ-ом Проценат учешћа
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
  Укупно:      

 

 

 

 

Место:                                      М.П.                Потпис одговорног лица

 

Датум:                                                                  ____________________

 

 

Сви произвођачи  морају имати уведен HACCP систем према Закону о безбедности хране (Службени гласник РС, 41/09)   

 1. МЕСО И МЕСНЕ ПРЕРАЂЕВИНЕ

Месо мора имати жиг ветеринарске инспекције и идентификациону ознаку на декларацији.

При транспорту робу заштитити од загађења, оштећења и превозити у одговарајућем возилу са расхладним уређајем.

ДОКУМЕНТАЦИЈА:

1 Сваку испоруку треба да прати отпремница, са тачним подацима о врсти робе, количини, цени, као и датуму и месту испоруке.

 1. Изјава произвођача, атест, потврда или други документ произвољача да је испорука по отпремници здравствено исправна (безбедна за употребу).
 2. Решење Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде (Управа за ветерину) да објекат за производњу  и прераду меса испуњава ветеринарско санитарне услове и да је одобрен (доставља се уз понуду).
 3. Потврда о уведеном HACCP систему за клање и обраду меса и израду производа од меса ( доставља се уз понуду).

5 У случају да понуђач нема сопствену кланицу потребно је приложити и копију Уговора са кланицом  у којој је уведен HACCP систем (доставља се уз понуду).

 1. Декларација са ИД ознаком.

7 Извештај о здравственој исправности производа. (Достављају се према динамици узорковања које је назначено у Уговору са акредитованом установом)

 

2.ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ

Сви производи морају бити произведени у складу са Законом о безбедности хране  (Службени гласник РС, 41/09)

При транспорту робу заштитити од загађења, оштећења и превозити у одговарајућем возилу.

1 Сваку испоруку треба да прати отпремница, са тачним подацима о врсти робе, количини, цени, као и датуму и месту испоруке.

2 Периодично достављање Извештаја о здравственој исправности производа.

3 Приликом сваке испоруке треба да прати уредна и потпуна декларација.

4 Произвођачи артикала из ове партије морају имати HACCP.

Сваки производ морају имати јасно назначен датум производње и рок употребе или употребљиво до, и мора бити упакован у оригинал паковање.

ЈАЈА

Карактеристике:

Кокошија јаја,  класа „А“, тежина 65-60 грама, првог квалитета која су искључиво неоплођена, свежа,  која нису  прана или механички чишћена, а класирана су и оргинално упакована првог дана од дана прикупљања. Љуска  треба да је нормалног облика, чиста и неоштећена, висина ваздушне коморе јајета треба да је мања од 6 мм и непокретљива,.  Жуманце приликом просветљавања јајета треба да се види као сенка нејасних обриса и да је при наглом окретању јајета непокретно или незнатно покретно.   Беланце треба да је бистро и компактно, не сме да буде страних материја, не сме да има заметак ни страних мириса.

При транспорту робу заштитити од загађења, оштећења и превозити у одговарајућем возилу.

Производи морају бити означени ИД ознаком.

 1. СВЕЖЕ ВОЋЕ И ПОВРЋЕ

Карактеристике:

Воће и поврће мора бити зрело, свеже, чисто, неоштећено, здраво и по величини уједначено (класирано). Упаковано у адекватну  амбалажу.

При транспорту робу заштитити од загађења, оштећења и превозити у одговарајућем возилу.

ДОКУМЕНТАЦИЈА:

1 Сваку испоруку треба да прати отпремница, са тачним подацима о врсти робе, количини, цени, као и датуму и месту испоруке.

2 Изјава произвођача, атест, потврда или други документ произвођача да је испорука по отпремници здравствено исправна (безбедна за употребу).

3 Периодично достављање Извештаја о здравственој исправности.

4 Приликом сваке испоруке робу треба да прати уредна и потпуна декларација.

Сви производи морају имати јасно назначен датум производње и рок употребе или употребљиво до, и морају бити упаковани на начин својствен врсти робе.

 

 1. ХЛЕБ

При транспорту робу заштитити од загађења, оштећења и превозити у одговарајућем возилу.

ДОКУМЕНТАЦИЈА:

1 Сваку испоруку треба да прати отпремница, са тачним подацима о врсти робе, количини, цени, као и датуму и месту испоруке.

2 Изјава произвођача, атест, потврда или други документ произвођача да је испорука по отпремници здравствено исправна (безбедна за употребу

3 Потврда произвођача о уведеном HACCP систему (доставља се уз понуду)

4 Копију уговора са акредитованом установом за испитивање готових производа (доставља се уз понуду).

5 Приликом сваке испоруке робу треба да прати уредна и потпуна декларација.

6 Извештај о здравственој исправности производа. (Достављају се према динамици узорковања које је назначено у Уговору са акредитованом установом)

Сви производи морају имати јасно назначен датум производње и рок употребе или употребљиво до, и морају бити упаковани на начин својствен врсти робе.                                                                                                     

У летњем периоду доставно возило мора имати расхладни уређај.                                                                                 

 

 

 

 1. МЛЕКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ

При транспорту робу заштитити од загађења, оштећења и превозити у одговарајућем возилу.

Производи морају бити означени ИД ознаком.

ДОКУМЕНТАЦИЈА

1 Сваку испоруку треба да прати отпремница, са тачним подацима о врсти робе, количини, цени, као и датуму и месту испоруке.

2 Изјава произвођача, атест, потврда или други документ произвођача да је испорука по отпремници здравствено исправна (безбедна за употребу).

3 Решење Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде (Управа за ветерину)

да објекат за производњу и прераду млечних производа испуњава ветеринарско санитарне услове и да је одобрен(доставља се уз понуду).

4 Потврда о уведеном HACCP систему за производњу и прераду млека и млечних производа (доставља се уз понуду).

5 Копију уговора са акредитованом установом за испитивање готових производа (доставља се уз понуду).

6 Извештај о здравственој исправности производа. (Достављају се према динамици узорковања које је назначено у Уговору са акредитованом установом)

7 Декларицаја са Ид ознком.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗАЦ 11.

 

ПАРТИЈА: 1.

Установа за децу предшколског  узраста  „Наша младост“у  Лапову, М. Пупина бр.2, матични број 07877757, ПИБ 100980389, коју заступа директор Драгана Милисављевић, као купац, са једне стране, (у даљем тексту: Купац),

и

_____________________________________________________________ са седиштем у ______________________ул.____________________________________, матични број___________________________, ПИБ___________________________, које заступа ________________________________________, као Продавац , са друге стране (у даљем тексту: Продавац),  дана _______________2017. године закључили су следећи

 

 

МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

МЕСА И МЕСНИХ ПРЕРАЂЕВИНА

Члан 1.

Предмет овог уговора је јавна набавка производа , меса и месних прерађевина према спецификацији продавца наведеној у понуди бр. ________од_______________2017.  године  koja je саставни део овог уговора.

Члан 2.

Максимална вредност на коју се уговор закључује износи  500.000,00  динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно               динара са порезом на додату вредност.

Уговарачи су сагласни да Купац робу наручује сукцесивно, у временским интервалима и количинама према својим потребама

Члан 3.

Роба која је предмет овог уговора мора бити прве категорије односно класе и одговарати српском стандарду који је усвојила организација за стандардизацију Републике Србије.

 

Члан 4.

Продавац се обавезује да :

– припреми робу према наруџбини коју је претходно добио од купца

– изврши паковање робе у одговарајућу амбалажу и паковање робе у одговарајућу амбалажу сходно врсти производа који се испоручују ,

-изврши контролу квалитета производа,

-гарантује за испоручени квалитет производа, односно за хемијску и микробиолошку исправност производа,

— испостави рачуне са обрађеном малопродајном ценом са ПДВ-ом за сваки артикал посебно,

Под одговарајућим возилом подразумева се возило са расхладним системом  за смрзнуту робу, рибу, месо, прерађевине од меса, млеко и млечне производе и свеже поврће.

– припреми законом предвиђену пратећу документацију коју ће предати купцу  приликом сваке испоруке,

Члан 5.

Купац се обавезује да :

– сачини наруџбену производа у писменој форми са пуним обележјима врсте и квалитета производа и датумом испоруке,

– наруџбину благовремено проследи продавцу, најкасније 24 часа  пре уговорене испоруке,

– изврши контролу квалитета и квантитета испоручене робе у присуству представника продавца, приликом преузимања робе.

-преузме робу својим возилом

Члан 6.

Уколико испоручена роба има уочљивих недостатака , купац је дужан да на исте продавцу стави примедбу одмах и одбије пријем такве робе.

Уколико роба садржи недостатке који нису одмах уочљиви , купац може ставити примедбу у року од 8 дана од дана пријема..

Члан 7.

Купац је дужан да за испоручену робу плати цену које је за сваки производ дата у понуди продавца

Продавац не може мењати цену производа које је дао упонуди, осим уколико дође до битнијих промена на тржишту у ком случају се цене могу мењати анексом уговора, до висине инфлаторне стопе, с тим да не могу бити веће од упоредивих тржишних цена.

Под  битнијим поремећајем на тржишту сматра се увећање цене производа на тржишту преко 20% од цене која је дата у понуди.

Продавац је у обавези да смањи цену испоручених производа уколико се цене производа на тржишту умање преко 10% процената од цене која је дата у понуди.

У случају да продавац коригује цене тако да оне буду веће од упоредивих тржишних цена, купац задржава право раскида уговора без штетних последица по себе.

Уколико дође до промене цена добара које прописује надлежни државни орган, цена из уговора ускладиће се са том прописаном ценом.

Члан 8.

За сву робу примљену током месеца , купац је дужан да изврши безготовинско плаћање, на жиро рачун продавца бр.. __________________________ у року од___________________________________________________________________.

Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су Финансијским планом установе за 2017.годину. Плаћања доспелих обавеза насталих у 2017.годину, вршиће се до висине одобрених апропријација за ту намену.

За део реализације уговора који се односи на 20178.годину, реализација уговора ће зависити од обезбеђења средстава предвиђених Финансијским планом за 2018.годину.

У супротном, уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања и плаћања обавеза од старне Наручиоца.

 

 

Члан 9.

У случају непоштовања уговорених одредаба уговорне стране задржавају право раскида уговора.

Једнострани раскид уговора саопштава се другој уговорној страни писменим путем уз отказни рок од 30 дана, који почиње тећи од дана пријема писменог саопштења о раскиду.

 

Члан 10.

Уговор ступа на снагу даном потписивања овлашћених представника обе уговорне стране, а важиће до спровођења поступка јавне набавке –меса и месних прерађевина и избора понуђача за 2018. годину.

 

Члан 11.

У случају спора по овом уговору надлежан је Привредни суд у Крагујевцу.

Члан 12.

Овај уговор сачињен је у 4 истоветна примерка од којих свака страна добија по 2 примерка.

 

 

ПРОДАВАЦ ,                                                                                                            КУПАЦ ,

 

 

 

 

 

 

 

XI  МОДЕЛ УГОВОРА

 

ПАРТИЈА: 2

Установа за децу предшколског  узраста  „Наша младост“у  Лапову, М. Пупина бр.2, матични број 07877757, ПИБ 100980389, коју заступа директор, Драгана Милисављевић, као купац, са једне стране, (у даљем тексту: Купац),

и

_____________________________________________________________ са седиштем у ______________________ул.____________________________________, матични број___________________________, ПИБ___________________________, које заступа ________________________________________, као Продавац , са друге стране (у даљем тексту: Продавац),  дана _______________2017. године закључили су следећи

 

 

МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА

Члан 1.

Предмет овог уговора је јавна набавка производа, прехрамбених производа  према спецификацији продавца наведеној у понуди бр. ________од_______________2017  године  koja je саставни део овог уговора.

Члан 2.

Максимална вредност на коју се уговор закључује износи   666.672,00  динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно                  динара са порезом на додату вредност.

Уговарачи су сагласни да Купац робу наручује сукцесивно, у временским интервалима и количинама према својим потребама

Члан 3.

Роба која је предмет овог уговора мора бити прве категорије односно класе и одговарати српском стандарду који је усвојила организација за стандардизацију Републике Србије.

 

Члан 4.

Продавац се обавезује да :

– припреми робу према наруџбини коју је претходно добио од купца

– изврши паковање робе у одговарајућу амбалажу и паковање робе у одговарајућу амбалажу сходно врсти производа који се испоручују ,

-изврши контролу квалитета производа,

-гарантује за испоручени квалитет производа, односно за хемијску и микробиолошку исправност производа,

— испостави рачуне са обрађеном малопродајном ценом са ПДВ-ом за сваки артикал посебно,

Под одговарајућим возилом подразумева се возило са расхладним системом  за смрзнуту робу, рибу, месо, прерађевине од меса, млеко и млечне производе и свеже поврће.

– припреми законом предвиђену пратећу документацију коју ће предати купцу  приликом сваке испоруке,

Члан 5.

Купац се обавезује да :

– сачини наруџбену производа у писменој форми са пуним обележјима врсте и квалитета производа и датумом испоруке,

– наруџбину благовремено проследи продавцу, најкасније 24 часа  пре уговорене испоруке,

– изврши контролу квалитета и квантитета испоручене робе у присуству представника продавца, приликом преузимања робе.

-преузме робу својим возилом

Члан 6.

Уколико испоручена роба има уочљивих недостатака , купац је дужан да на исте продавцу стави примедбу одмах и одбије пријем такве робе.

Уколико роба садржи недостатке који нису одмах уочљиви , купац може ставити примедбу у року од 8 дана од дана пријема..

Члан 7.

Купац је дужан да за испоручену робу плати цену које је за сваки производ дата у понуди продавца

Продавац не може мењати цену производа које је дао упонуди, осим уколико дође до битнијих промена на тржишту у ком случају се цене могу мењати анексом уговора, до висине инфлаторне стопе, с тим да не могу бити веће од упоредивих тржишних цена.

Под битнијим поремећајем на тржишту сматра се увећање цене производа на тржишту преко 20% од цене која је дата у понуди.

Продавац је у обавези да смањи цену испоручених производа уколико се цене производа на тржишту умање преко 10%процената од цене која је дата у понуди.

У случају да продавац коригује цене тако да оне буду веће од упоредивих тржишних цена, купац задржава право раскида уговора без штетних последица по себе.

Уколико дође до промене цена добара које прописује надлежни државни орган, цена из уговора ускладиће се са том прописаном ценом.

 

 

Члан 8.

За сву робу примљену током месеца , купац је дужан да изврши безготовинско плаћање, на жиро рачун продавца бр.. __________________________ у року од___________________________________________________________________.

Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су Финансијским планом установе за 2017.годину. Плаћања доспелих обавеза насталих у 2017.годину, вршиће се до висине одобрених апропријација за ту намену.

За део реализације уговора који се односи на 2018.годину, реализација уговора ће зависити од обезбеђења средстава предвиђених Финансијским планом за 2018.годину.

У супротном, уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања и плаћања обавеза од старне Наручиоца.

 

Члан 9.

У случају непоштовања уговорених одредаба уговорне стране задржавају право раскида уговора.

Једнострани раскид уговора саопштава се другој уговорној страни писменим путем уз отказни рок од 30 дана, који почиње тећи од дана пријема писменог саопштења о раскиду.

 

Члан 10.

Уговор ступа на снагу даном потписивања овлашћених представника обе уговорне стране, а важиће до спровођења поступка јавне набавке -прехрамбених производа и избора понуђача за 2017 годину.

 

Члан 11.

У случају спора по овом уговору надлежан је Привредни суд у Крагујевцу.

Члан 12.

 

Овај уговор сачињен је у 4 истоветна примерка од којих свака страна добија по 2 примерка.

 

 

ПРОДАВАЦ ,                                                                                                            КУПАЦ ,

 

 

 

 

 

 

XI  МОДЕЛ УГОВОРА

 

ПАРТИЈА: 3

 

 

Установа за децу предшколског  узраста  „Наша младост“у  Лапову, М. Пупина бр.2, матични број 07877757, ПИБ 100980389, коју заступа директор, Драгана Милисављевић, као купац, са једне стране, (у даљем тексту: Купац),

и

_____________________________________________________________ са седиштем у ______________________ул.____________________________________, матични број___________________________, ПИБ___________________________, које заступа ________________________________________, као Продавац , са друге стране (у даљем тексту: Продавац),  дана _______________2017. године закључили су следећи

 

 

МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

ВОЋА И ПОВРЋА

Члан 1.

Предмет овог уговора је јавна набавка,  воћа и поврћа  према спецификацији продавца наведеној у понуди бр. ________од_______________2017.  године  koja je саставни део овог уговора.

Члан 2.

Максимална вредност на коју се уговор закључује износи  500.000,00   динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно              динара са порезом на додату вредност.

Уговарачи су сагласни да Купац робу наручује сукцесивно, у временским интервалима и количинама према својим потребама

Члан 3.

Роба која је предмет овог уговора мора бити прве категорије односно класе и одговарати српском стандарду који је усвојила организација за стандардизацију Републике Србије.

 

Члан 4.

Продавац се обавезује да :

– припреми робу према наруџбини коју је претходно добио од купца

– изврши паковање робе у одговарајућу амбалажу и паковање робе у одговарајућу амбалажу сходно врсти производа који се испоручују ,

-изврши контролу квалитета производа,

-гарантује за испоручени квалитет производа, односно за хемијску и микробиолошку исправност производа,

– изврши испоруку робе својим возилом до магацина купца.

— испостави рачуне са обрађеном малопродајном ценом са ПДВ-ом за сваки артикал посебно,

Под одговарајућим возилом подразумева се возило са расхладним системом  за смрзнуту робу, рибу, месо, прерађевине од меса, млеко и млечне производе и свеже поврће.

– припреми законом предвиђену пратећу документацију коју ће предати купцу  приликом сваке испоруке,

Члан 5.

Купац се обавезује да :

– сачини наруџбену производа у писменој форми са пуним обележјима врсте и квалитета производа и датумом испоруке,

– наруџбину благовремено проследи продавцу, најкасније 24 часа  пре уговорене испоруке,

– изврши контролу квалитета и квантитета испоручене робе у присуству представника продавца, приликом преузимања робе..

Члан 6.

Уколико испоручена роба има уочљивих недостатака , купац је дужан да на исте продавцу стави примедбу одмах и одбије пријем такве робе.

Уколико роба садржи недостатке који нису одмах уочљиви , купац може ставити примедбу у року од 8 дана од дана пријема..

Члан 7.

Купац је дужан да за испоручену робу плати цену које је за сваки производ дата у понуди продавца

Продавац не може мењати цену производа које је дао упонуди, осим уколико дође до битнијих промена на тржишту у ком случају се цене могу мењати анексом уговора, до висине инфлаторне стопе, с тим да не могу бити веће од упоредивих тржишних цена.

Под битнијим поремећајем на тржишту сматра се увећање цене производа на тржишту преко 20% од цене која је дата у понуди.

Продавац је у обавези да смањи цену испоручених производа уколико се цене производа на тржишту умање преко 10%процената од цене која је дата у понуди.

У случају да продавац коригује цене тако да оне буду веће од упоредивих тржишних цена, купац задржава право раскида уговора без штетних последица по себе.

Уколико дође до промене цена добара које прописује надлежни државни орган, цена из уговора ускладиће се са том прописаном ценом.

Члан 8.

За сву робу примљену током месеца , купац је дужан да изврши безготовинско плаћање, на жиро рачун продавца бр.. __________________________ у року од___________________________________________________________________.

Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су Финансијским планом установе за 2017.годину. Плаћања доспелих обавеза насталих у 2017.годину, вршиће се до висине одобрених апропријација за ту намену.

За део реализације уговора који се односи на 2018.годину, реализација уговора ће зависити од обезбеђења средстава предвиђених Финансијским планом за 2018.годину.

У супротном, уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања и плаћања обавеза од старне Наручиоца.

 

Члан 9.

У случају непоштовања уговорених одредаба уговорне стране задржавају право раскида уговора.

Једнострани раскид уговора саопштава се другој уговорној страни писменим путем уз отказни рок од 30 дана, који почиње тећи од дана пријема писменог саопштења о раскиду.

 

Члан 10.

Уговор ступа на снагу даном потписивања овлашћених представника обе уговорне стране, а важиће до спровођења поступка јавне набавке –воћа и поврћа и избора понуђача за 2017 годину.

 

Члан 11.

 

У случају спора по овом уговору надлежан је Привредни суд у Крагујевцу.

Члан 12.

 

Овај уговор сачињен је у 4 истоветна примерка од којих свака страна добија по 2 примерка.

 

 

ПРОДАВАЦ ,                                                                                                            КУПАЦ ,

 

 

 

 

 

 

ПАРТИЈА: 4

 

 

Установа за децу предшколског  узраста  „Наша младост“у  Лапову, М. Пупина бр.2, матични број 07877757, ПИБ 100980389, коју заступа директор, Драгана Милисављевић, као купац, са једне стране, (у даљем тексту: Купац),

И

_____________________________________________________________ са седиштем у ______________________ул.____________________________________, матични број___________________________, ПИБ___________________________, које заступа ________________________________________, као Продавац , са друге стране (у даљем тексту: Продавац),

дана _______________2017. године закључили су следећи

 

МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

ХЛЕБА

Члан 1.

Предмет овог уговора је јавна набавка,  хлеба,  према спецификацији продавца наведеној у понуди бр. ________од_______________2017  године  koja je саставни део овог уговора.

Члан 2.

Максимална вредност на коју се уговор закључује износи  127.274,00   динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно               динара са порезом на додату вредност.

Уговарачи су сагласни да Купац робу наручује сукцесивно, у временским интервалима и количинама према својим потребама

Члан 3.

Роба која је предмет овог уговора мора бити прве категорије односно класе и одговарати српском стандарду који је усвојила организација за стандардизацију Републике Србије.

 

Члан 4.

Продавац се обавезује да :

– припреми робу према наруџбини коју је претходно добио од купца

– изврши паковање робе у одговарајућу амбалажу и паковање робе у одговарајућу амбалажу сходно врсти производа који се испоручују ,

-изврши контролу квалитета производа,

-гарантује за испоручени квалитет производа, односно за хемијску и микробиолошку исправност производа,

– изврши испоруку робе својим возилом до магацина купца.

— испостави рачуне са обрађеном малопродајном ценом са ПДВ-ом за сваки артикал посебно,

Под одговарајућим возилом подразумева се возило са расхладним системом  за смрзнуту робу, рибу, месо, прерађевине од меса, млеко и млечне производе и свеже поврће.

– припреми законом предвиђену пратећу документацију коју ће предати купцу  приликом сваке испоруке,

Члан 5.

Купац се обавезује да :

– сачини наруџбену производа у писменој форми са пуним обележјима врсте и квалитета производа и датумом испоруке,

– наруџбину благовремено проследи продавцу, најкасније 24 часа  пре уговорене испоруке,

– изврши контролу квалитета и квантитета испоручене робе у присуству представника продавца, приликом преузимања робе..

Члан 6.

Уколико испоручена роба има уочљивих недостатака , купац је дужан да на исте продавцу стави примедбу одмах и одбије пријем такве робе.

Уколико роба садржи недостатке који нису одмах уочљиви , купац може ставити примедбу у року од 8 дана од дана пријема..

Члан 7.

Купац је дужан да за испоручену робу плати цену које је за сваки производ дата у понуди продавца

Продавац не може мењати цену производа које је дао упонуди, осим уколико дође до битнијих промена на тржишту у ком случају се цене могу мењати анексом уговора, до висине инфлаторне стопе, с тим да не могу бити веће од упоредивих тржишних цена.

Под битнијим поремећајем на тржишту сматра се увећање цене производа на тржишту преко 20% од цене која је дата у понуди.

Продавац је у обавези да смањи цену испоручених производа уколико се цене производа на тржишту умање преко 10%процената од цене која је дата у понуди.

У случају да продавац коригује цене тако да оне буду веће од упоредивих тржишних цена, купац задржава право раскида уговора без штетних последица по себе.

Уколико дође до промене цена добара које прописује надлежни државни орган, цена из уговора ускладиће се са том прописаном ценом.

Члан 8.

За сву робу примљену током месеца , купац је дужан да изврши безготовинско плаћање, на жиро рачун продавца бр.. __________________________ у року од___________________________________________________________________.

Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су Финансијским планом установе за 2017.годину. Плаћања доспелих обавеза насталих у 2017.годину, вршиће се до висине одобрених апропријација за ту намену.

За део реализације уговора који се односи на 2018.годину, реализација уговора ће зависити од обезбеђења средстава предвиђених Финансијским планом за 2018.годину.

У супротном, уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања и плаћања обавеза од старне Наручиоца.

 

Члан 9.

У случају непоштовања уговорених одредаба уговорне стране задржавају право раскида уговора.

Једнострани раскид уговора саопштава се другој уговорној страни писменим путем уз отказни рок од 30 дана, који почиње тећи од дана пријема писменог саопштења о раскиду.

 

Члан 10.

Уговор ступа на снагу даном потписивања овлашћених представника обе уговорне стране, а важиће до спровођења поступка јавне набавке –хлеба и избора понуђача за 2017 годину.

 

Члан 11.

 

У случају спора по овом уговору надлежан је Привредни суд у Крагујевцу.

Члан 12.

 

Овај уговор сачињен је у 4 истоветна примерка од којих свака страна добија по 2 примерка.

 

 

ПРОДАВАЦ ,                                                                                                            КУПАЦ ,

 

 

 

 

 

 

 

XI  МОДЕЛ УГОВОРА

 

ПАРТИЈА: 5

 

 

Установа за децу предшколског  узраста  „Наша младост“у  Лапову, М. Пупина бр.2, матични број 07877757, ПИБ 100980389, коју заступа директор, Драгана Милисављевић, као купац, са једне стране, (у даљем тексту: Купац),

и

_____________________________________________________________ са седиштем у ______________________ул.____________________________________, матични број___________________________, ПИБ___________________________, које заступа ________________________________________, као Продавац , са друге стране (у даљем тексту: Продавац),

дана _______________2017. године закључили су следећи

 

 

МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

МЛЕКА И МЛЕЧНИХ ПРОИЗВОДА

Члан 1.

Предмет овог уговора је јавна набавка,  млека и млечних призода, према спецификацији продавца наведеној у понуди бр. ________од_______________2017.  године  koja je саставни део овог уговора.

Члан 2.

Максимална вредност на коју се уговор закључује износи  216.668,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно              динара са порезом на додату вредност.

Уговарачи су сагласни да Купац робу наручује сукцесивно, у временским интервалима и количинама према својим потребама

Члан 3.

Роба која је предмет овог уговора мора бити прве категорије односно класе и одговарати српском стандарду који је усвојила организација за стандардизацију Републике Србије.

 

Члан 4.

Продавац се обавезује да :

– припреми робу према наруџбини коју је претходно добио од купца

– изврши паковање робе у одговарајућу амбалажу и паковање робе у одговарајућу амбалажу сходно врсти производа који се испоручују ,

-изврши контролу квалитета производа,

-гарантује за испоручени квалитет производа, односно за хемијску и микробиолошку исправност производа,

– изврши испоруку робе својим возилом до магацина купца.

— испостави рачуне са обрађеном малопродајном ценом са ПДВ-ом за сваки артикал посебно,

Под одговарајућим возилом подразумева се возило са расхладним системом  за смрзнуту робу, рибу, месо, прерађевине од меса, млеко и млечне производе и свеже поврће.

– припреми законом предвиђену пратећу документацију коју ће предати купцу  приликом сваке испоруке,

Члан 5.

Купац се обавезује да :

– сачини наруџбену производа у писменој форми са пуним обележјима врсте и квалитета производа и датумом испоруке,

– наруџбину благовремено проследи продавцу, најкасније 24 часа  пре уговорене испоруке,

– изврши контролу квалитета и квантитета испоручене робе у присуству представника продавца, приликом преузимања робе..

Члан 6.

Уколико испоручена роба има уочљивих недостатака , купац је дужан да на исте продавцу стави примедбу одмах и одбије пријем такве робе.

Уколико роба садржи недостатке који нису одмах уочљиви , купац може ставити примедбу у року од 8 дана од дана пријема..

Члан 7.

Купац је дужан да за испоручену робу плати цену које је за сваки производ дата у понуди продавца

Продавац не може мењати цену производа које је дао упонуди, осим уколико дође до битнијих промена на тржишту у ком случају се цене могу мењати анексом уговора, до висине инфлаторне стопе, с тим да не могу бити веће од упоредивих тржишних цена.

Под битнијим поремећајем на тржишту сматра се увећање цене производа на тржишту преко 20% од цене која је дата у понуди.

Продавац је у обавези да смањи цену испоручених производа уколико се цене производа на тржишту умање преко 10%процената од цене која је дата у понуди.

У случају да продавац коригује цене тако да оне буду веће од упоредивих тржишних цена, купац задржава право раскида уговора без штетних последица по себе.

Уколико дође до промене цена добара које прописује надлежни државни орган, цена из уговора ускладиће се са том прописаном ценом.

Члан 8.

За сву робу примљену током месеца , купац је дужан да изврши безготовинско плаћање, на жиро рачун продавца бр.. __________________________ у року од___________________________________________________________________.

Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су Финансијским планом установе за 2017.годину. Плаћања доспелих обавеза насталих у 2017.годину, вршиће се до висине одобрених апропријација за ту намену.

За део реализације уговора који се односи на 2018.годину, реализација уговора ће зависити од обезбеђења средстава предвиђених Финансијским планом за 2018.годину.

У супротном, уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања и плаћања обавеза од старне Наручиоца.

 

Члан 9.

У случају непоштовања уговорених одредаба уговорне стране задржавају право раскида уговора.

Једнострани раскид уговора саопштава се другој уговорној страни писменим путем уз отказни рок од 30 дана, који почиње тећи од дана пријема писменог саопштења о раскиду.

 

Члан 10.

Уговор ступа на снагу даном потписивања овлашћених представника обе уговорне стране, а важиће до спровођења поступка јавне набавке –млека и млечних производа и избора понуђача за 2017. годину.

 

Члан 11.

 

У случају спора по овом уговору надлежан је Привредни суд у Крагујевцу.

Члан 12.

 

Овај уговор сачињен је у 4 истоветна примерка од којих свака страна добија по 2 примерка.

 

 

ПРОДАВАЦ ,                                                                                                       КУПАЦ,

 

 

 

 

ОБРАЗАЦ 12

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

 

Редни број НАЗИВ ТРОШКОВА ВРЕДНОСТ
     
     
     
     
     
     
УКУПНО:  

 

Понуђач може у оквиру понуде доставити укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од  наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. ЗЈН)

 

Место:                                      М.П.                Потпис одговорног лица

 

Датум:                                                                  ____________________

 

 

ОБРАЗАЦ 13.

ПОТВРДА О ПРЕУЗИМАЊУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

 

Потврђујем да сам у име понуђача:

 

 

Назив понуђача:

________________________                                                                                               

 

Адреса понуђача:

________________________                                                                                               

 

Матични број понуђача:

_________________________________________________________                             

 

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

____________________________________                                                                       

 

Име особе за контакт:

_________________________________________________________                             

Електронска адреса понуђача (e-mail):

________________________                                                                                               

Преузео-ла конкурсну документацију за јавну набавку намирница за потребе Установе за децу предшколског узраста ,,Наша младост“ у Лапову , у 2017- ој години.

 1. Лично у просторијама Установе за децу предшколског узраста ,,Наша младост“ у Лапову
 2. Са портала јавних набавки
 3. e-mail-om

____________________

(овлашћено лице)

 

____________________

МП                              потпис

 

 

Share Button